سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهناز پروانه نژادشیرازی – استادیار،گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور
محمد بهرامی – استادیار،گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور
امید بامداد – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه پیام نور
حسن امیری بختیار – معاونت اکتشاف مناطق نفت خیزجنوب ایران

چکیده:

سازند جهرم بهعنوان سنگ مخزن نفت درمنطقه زاگرس دارای اهمیت میباشد. جهت مطالعه زیست چینه نگاری سازند جهرم در منطقه شمال شیراز (لپویی) یک برش زیست چینه نگاری انتخاب و بررسی گردید. مطالعه صحرایی ، پتروگرافی همراه با فسیل شناسی در منطقه نشان می دهد که سازند جهرم از آهکهای کرم رنگ تا خاکستری با ضخامت نازک تا متوسط تشکیل شده که دربخش فوقانی میان لایههای دولومیتی درآن دیده میشود، این سازند درمنطقه موردمطالعه بر روی سازند ساچون قراردارد. نوبهکلارید که دربخش میانی سازند جهرم وجود دارد بویژه درزمینه مطالعات پالئواکولوژی ودر تعیین عمق حوضه حائز اهمیت است به شکلی که حضور نوبهکلارید دربخش میانی سازند جهرم دربرش چینه شناسی لپویی معرف رسوبگذاری این بخش از سازند مذکور درمحیط لاگون میباشد.