سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خدیجه علامه – کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
رویا بلیوند – کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
عبدالحسین کنگازیان – دکترای رسوب و سنگ شناسی رسوبی

چکیده:

نهشته های الیگومیوسن در ناحیه دو چاه در ۵ کیلومتری شمال غربی قم با ۶۸۷٫۷ متر ضخامت از سنگهای آواری و کربناته تشکیل شده است رسوبات سازند قم دراین ناحیه شامل تمامی عضورهای لیتولوژیی A,B,C1 ,C2 C3 ,C4 ,D,E,Fمی باشد علامه و همکاران ۱۳۸۹ هدف از این مطالعه بررسی خصوصیات سنگ شناسی و محیط رسوبی عضو D و زیرعضو C4 از رسوبات سازند قم با ضخامتهای به ترتیب ۹٫۵ و ۱۱۹٫۸ متر می بشاد این رسوبات شامل تناوبی از مارن، شیل اهکی، ژیپس و آهک می باشد مطالعات صحرایی و بررسی بیست مقطع نازک میکروسکوپی نشان میدهد که این نهشته ها از دورریز رخساره کربناته و یک رخساره مارنی، یک رخساره شیلی، ۲ رخساره ژیپسی و مارن ژیپس دار تشکیل شده است.