سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا فرحزادی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تحقیقات فارس
محسن همتی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد پروا – مدرس دانشگاه علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

همواره هنر مقوله ای بسیار مهم برای بسیاری از اندیشمندان دانشمندان علوم انسانی و فیلسوفان بوده است اهمیت این موضوع به دلیل ذات هنر و کارکرد اجتماعی هنر می باشد درعصر کنونی هنر بهعنوان یکی از مهمترین ویژگیهای مشترک حیات انسانی نقش و جایگاه مهمی درزندگی انسان ها یافته است هنرراهی برای شناخت بهتر انسان و جهان هستی و نیز یکی از عناصر اصلی تمدن سازی و فرهنگ آفرینی محسوب می شود به همین دلایل امروزه درسایه گفتگوی ادیان و فرهنگ ها و تمدن ها ضرورت دارد به مقوله هنر به عنوان زبان مشترک انسانی توجه بیشتر شود. این مقاله برمبنای یک تحقیق کیفی جستاری است درتعریف و چیستی هنر و درآن دیدگاه های مختلف برخی از فیلسوفان غرب و اندیشمندان مسلمان به بحث گذاشته شدها ست این پژوهش نشان میدهد که دربین تعاریف اندیشمندان مسلمان از ه نر اتفاق نظر وجود دارد چرا که ازنظر آنها هنر از حقیقت درون آدمی نشات میگیرد.