سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهروز برادران نویری – مربی پژوهشی ، انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، رشت، ایران

چکیده:

بیوتکنیکحفظ و نگهداری طولانی مدت اسپرم ماهیان حدود نیم قرن تجربه را پشت سر می گذارد. طی این مدت اسپرم گونه های اقتصادی، گونه های در معرضخطرو نژادهای خاصو باارزشمولدین به منظور افزایشتوان تولید مراکز تکثیر یا حفظ خزانه ژنی موجود، مورد بررسی قرار گرفته اند. چالشپیشروی این تکنیکنیازمندی به ابزارهای دقیق، آموزش کارشناسان مرتبط و افزایش بازدهی توان تکثیر اسپرمهای منجمد شده می باشد. با توجه به گسترش نیاز مراکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان، در این مقاله به ارایه طریقی ساده جهت افزایش سطح آگاهی عمومی کارشناسان تکثیر، به منظور کاربردی تر کردن این تکنیکدر مزارع پرورش ماهیان پرداخته شده است. تنوع روشهای اسپرم گیری، حمل نمونه، تهیه محلولهای رقیق کننده، رعایت نسبت رقت ، روشهای سرمادهی چند مرحله ای و انجمادزدایی به بحث گذاشته شده و مناسبترین آنها توصیه شده اند.