سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد محمد خانی – کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن، مدیر بخش معدن شرکت مهندسی کانی کاو

چکیده:

یکی از مهمترین مسایل مرتبط با ساخت مخازن ذخیره سازی مواد هیدروکربوری در تمام مراحل مختلف انتخاب سایت،ساخت و بهره برداری، کنترل نشت مواد ذخیره شده به خارج از مخزن و همچنین مدیریت آب زیرزمینی پیرامون مغار سنگیاست. روش های مختلفی برای کنترل نشت در مخازن زیرزمینی وجود دارد که از آن جمله می توان به ایجاد پرده آب ومنجمد کردن سنگ پیرامون مخازن زیرزمینی اشاره نمود. همچنین برای اینکه جریان آب زیرزمینی در پیرامون مخزنکنترل شود، ضروری است به دقت پایش و اندازه گیری پارامترهای هیدروژئولوژیکی انجام پذیرد تا متعاقب آن بتوان جریانآب را مدیریت نمود. شرایط کنترل نشت و مدیریت آب زیرزمینی در دوره اجرا و بهره برداری در مغارهای بدون پوشش(URC) و مغارهای دارای پوشش(LRC) که هریک دارای کاربرد خاصی در ذخیره سازی انواع مواد هیدروکربوری هستند، متفاوت است. در این مقاله به بررسی روشهای مختلف مدیریت آب زیرزمینی و کنترل نشت مواد ذخیره سازی شده پرداختهشده است.