سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کیوان خلیلی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
کمال خالق زاده – کارشناس ارشد سازه های آبی، مهندسین مشاور رواناب غرب پایدار
مجتبی مروج – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب، دانشگاه ارومیه
حسن اکبریان – کارشناس ارشد بهره برداری از تاسیسات آبی، سازمان آب منطقه ای آذربایجان

چکیده:

در شبکه های آبیاری و زهکشی پس از اجرا مشکل رسوب و کنترل آن شرایط خاصی در شبکه بوجود می آورد. هدف از انجام این تحقیق بررسی روشی مناسب برای بر طرف نمودن مشکلات ناشی از رسوب بوده که شبکه آبیاری و زهکشی پلدشت واقع در شمال استان آذربایجان غربی بهعنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است. روش بررسی استفاده از نرم افزار sharc و طراحی حوضچه ترسیب از نوع دفور میباشد. نتایج نشانمی دهد که حوضچه ترسیب پیشنهادی مشکلات ناشی از رسوب را مرتفع خواهد کرد.