بی دلیلی هزینه های فزایندهای ک بی همواره واحد فن آوری اطلاعات پہلے سازمان تحمیل میکشد، سازمان ها به دنبال چارچوب جامع و مقرون به صرفه ای برای مدیریت، امنیت و راهبری این واحذ میباشنذ. جدول ارائه شده در این مقاله، نگاشت مناسبی بین انواع استانداردها و چارچوبهای مختلف را بیان می کنند و همچنین با بیان کیفی همپوشانی کدهای عملیاتی ۲۰۰۰۰ ISO/IEC و اهداف کنترلی ۲۷۰۰۱ ISO/IEC و فرایندهای کوبیت، میتواند کمک شایانی به مدیران سازمان برای ارزیابی میزان انطباق سیستم فعلی پیاده سازی شده با دیگر سیستمها و استانداردهایی که در آینده قرار است مورد استفاده قرار گیرند بنماید. در ادامه کاربردی بودن این جدول با بیان دو مثال بیان شده است: در صورتی که سازمانی دارای استاندارد ۲۷۰۰۱ ISO/IEC باشد و در صدد پیادهسازی استاندارد ۲۰۰۰۰ ISO/IEC برآید، با استفاده از جدول ۱، میتواند دریابد که بعضی از کدهای عملیاتی ISO/IEC 20000 مانند طراحی مدیریت خدمات، پیاده سازی مدیریت خدمات

آماده سازی أنها حسابرسی برای خدمات

ISO/IEC 20000-1:2005, Specification for Information technology — Service management, International Standard Organization. ISO/IEC 20000-2:2005, Code of Practice for Information Technology — Service management, International Standard Organization. Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) ver. 4.1, TTGI, Apr 2007. Sahibudin, Sh., Sharifi, M., Ayat, M., “Combining ITIL, COBIT and ISO/IEC 27002 in Order to Design a Comprehensive IT Framework in Organizations, Second Asia International Conference on Modelling & Simulation, pp. 749-753, 2008 Aligning COBIT 4.1, ITIL V3 and ISO/IEC 27002 for Business Benefit, A Management Briefing From ITGI and OGC, 2008. Aligning COBIT, ITIL and ISO 17799 for Business Benefit. Management Briefing from ITGI and OGC, 2005. Mapping of ITIL V3 with COBIT 4.1, ITGI, 2008. Hill, P., Turbitt, K., “Combine ITIL and COBIT to Meet Business Challenges, BMC Software Group, 2008.

فن آوری اطلاعات، مدیریت ارتباطات کسب و کار را با استفاده از استاندارد ۲۷۰۰۱ ISO/IEC که در سازمان پیاده سازی شده، پوشش نداده است و یا در الزامات برخی دیگر از کندهای عملیاتی مانند مدیریت سطح خدمات و مدیریت تغییر دارای ضعف بسیار

می باشند. از سویی دیگر با داشتن ۲۷۰۰۱ ISO/IEC کنهای عملیاتی از ۲۰۰۰۰ ISO/IEC که در ادامه آمدهاند را به خوبی پوشش میدهد:

الزامات مستند سازی، پایش، اندازه گیری و بازنگری، بهبود مستمر، سابقه تعییرات، مدیریت تأمین کننده و مدیریت پیکره بندی. می توان چنین تفسیر مشابهی را برای اهداف کنترلی کوبیت نیز در نظر گرفت. برای نمونه در کدهای عملیاتی پایش، اندازه گیری و بازنگری، بهبود مستمر، مدیریت دسترس پذیری و استمرار خدمات، تخصیص بودجه و حسابرسی برای خدمات فن آوری اطلاعات، مدیریت ظرفیت و مدیریت امنیت اطلاعات، اهداف کنترلی کوبیت علاوه بر براورده نمودن الزامات آنها، مفاهیم بیشتری را نیز در خود جای میدهند. اما در برخی از کدهای عملیاتی مانند مسئوولیتهای مدیریتی، الزامات کسب و کار و مدیریت ارتباطات کسب و کار کوہیت چنندان کامل نبودہ است۔ همچنین، در کدهای عملیاتی مانند صلاحیت ، آگاهی و آموزشی ، طراحی مدیریت خدمات، پیادهسازی مدیریت خدمات و آمادهسازی آنها، سابقه تعییرات، مدیریت سطح خدمات و مدیریت تأمین کننده و … اهداف کنترلی کوبیت و کدهای عملیاتی ۲۰۰۰۰ ISO/IEC با یکدیگر دارای انطباق کاملی می باشند.