سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی گزانچیان – استادیار پژوهشی مرکز موسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علی اکبر عامری – استادیار پژوهشی مرکز موسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمال
زهره کیوانلو شهرستانکی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:

جوانه زنی سبز شدن و استقرار موفق گراسهای پایا در عرصه منابع طبیعی یکی از اولین ضروریات در امر اصلاح و احیاء مراتع خشک و نیمه خشک می باشد . بدین منظور جهت بهبود جوانه زنی استقرار تاثیر پرایمینگ بذر شامل غلظتهای مختلف اسید جیبرلییک، سایتو کنین و آب مقطر برای مدت نگهداری ۸ و ۱۶ ساعت قبل از کاشت بر سه گونه گراس مرتعی Agropyron pectiniforme و Festuca arundinaceae و Festuca ovina در سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ در شرایط دیم در ایستگاه سیساب بجنورد مورد مطالعه قرار گرفت. جهت بررسی جوانه زنی بذر زیر خاک کیسه های کوچک پارچه ای که در عمق ۵cm خاک قرار داده شد استفاده گردید. آین آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار و به مدت ۵ ماه از آذر ماه دنبال گردید و در پایان ه رماه با خارج نمودن کیسه های از زیر خاک درصد جوانه زنی و اجزاء گیاهچه بررسی شد. همچنین جهت بررسی میزان سبز شدن و استقرار گیاهچه آزمایشی بصورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا شد. نتایج آزمایش اول نشان داد که در درصد جوانه زنی در گونه A.pectiniforme تیمار آب مقطر ۱۶ ساعت نگهداری ۲۵% و در گونه F.arundinaceae و F.ovina تیمار سایتوکنین ۷۵ پی پی ام ۸ ساعت نگهداری به ترتیب ۶۹ و ۲۶% بیشترین افزایش را نسبت به شاهد نشان دادند. همچنین نتایج آزمایش نشان داد که درصد جوانه زنی بذر در گونه A.pectiniforme تحت تاثیر تیامار آب مقطر ۱۶ ساعت نگهداری تا ۲۸% و در گونه های F.arundinaceae تیمار اسید جیبرلیک ۲۰ پی پی ام ۱۶ ساعت نگهداری تا دو برابر و گونه F.ovina با تیمارهای سیتوکنین ۷۵ پی پی ام ۸ ساعت نگهداری تا ۳۶% افزایش نسبت به شاهد نشان داد. نتایج کلی نشان داد که پرایمینگ بذر باعث بهبود جوانه زنی بذور و همچنین استقرار گیاهچه در مزرعه تحت شرایط دیم نسبت به بذور شاهد نشان می دهد.