نوشتن چکیده

باید برای هر مقاله ای به سبک APA، یک چکیده تهیه کنید. چکیده، خلاصه ای

کوتاه اما کامل از محتوای مقاله ی شماست. چکیده اولین و شاید تنها بخشی از مقاله است که خوانده می شود؛ بنابراین باید:

  • “صحیح” باشد تا هم هدف و هم محتوای مقاله را منعکس کند.
  • “کامل ” باشد تا (الف) موضوع اصلی را توضیح دهد اصطلاحات را تعریف کند؛ (ب) به طور خلاصه، هم روش های به کار گرفته شده و هم یافته ها را شرح دهد؛ و (ج) چشم اندازی از نتایج را به خوانده ارائه دهد.
  • “دقیقی” و “خاص” باشد تا در حدود ۸۰ تا ۱۵۰ لغت را شامل شود. • “ارزیابی کننده” نباشد بلکه تنها اطلاعات را گزارش دهد؛ نه اینکه ارزش کارتان را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
  • “منسجم ” و “خوانا” باشد و به سبکی نوشته شده باشد که از قواعد دستوری درست و معلوم در مقابل مجهول استفاده کرده باشد و زمان حال را برای افعالی به کار برده و نتایج را شرح دهد (“یافته ها مؤید این امر هستند که … “”) و زمان گذشته را برای افعالی که روش های آزمایش را تشریح کند

من تلاش کردم تا مشخص کنم …).

  • برای مقاله هایی که بر پایه نظریه ها هستند، چکیده باید شامل این موارد باشد:

موضوع در یک جمله.

هدف، نظریه و حوزهی مقاله.

منابع استفاده شده (برای نمونه: مقالات منتشر شده، کتاب ها، مشاهدات شخصی).

نتایج و مفهومات ضمنی.

چکیده باید شامل موارد زیر باشد :

موضوع و نظریه، در صورت امکان در یک جمله. زیر موضوعات (برای نمونه: گونه، شماره، سن، نوع). اسلوب که شامل روش کار و لوازم باشد.

یافته ها.

نتایج و مفهومات ضمنی .