منابع و پرونده ها:

ایلمین، ریچارد، ” حقیقت ” مجموعه ای از مقالات انتقادی، ویراستار. جان آنتروکر. بررسی دیدگاه های قرن بیستم، انگلوود کلیف ان جی. ، ۱۹۶۳، صفحات ۷۴-۱۶۳.

اگر می توانید حقایق منتشر شده را شناسایی کنید، اطلاعات زیر را بدین صورت در فهرست منبع درج کنید.

ایملین ریچارد حقیقت. ” مردم و ماسک هایشان “. نیویورک. ماک میلان ۱۹۴۸، Rpt مجموعه ای از مقالات انتقادی ویراستار جان اونتراکد. دیدگاه های قرن بیستم. اینگوود کلیفز، ان جی. پرنتیسی، ۱۹۶۳، صفحات ۷۴-۱۶۳.

اگر می خواهید از چند مقاله از میان مطالب یک پرونده استفاده کنید، باید از یک ارجاع درون متنی استفاده نمایید.

عناوین خارجی و بیگانه: برای عناوین خارجی از حروف کوچک استفاده کنید اما نخستین حروف کلمات را باید بزرگ بنویسید. ترجمه واژه خارجی را باید در پرانتز بیاورید، البته اگر فکر می کنید لازم و ضروری است. (برای مثال EStranger (بیگانگان یا the (Prague).phraha u stranger) در عناوین اصلی و عناوین فرعی نخستین حرف کلمات باید بزرگ نوشته شود و کلیه واژگان به طور معمولی بزرگ نوشته می شود.

برامبرت، ویکتور، Stendhal et al Voice Oldique، نیوهونز، یول پی پو،۱۹۵۴کاستکس.پی .جی le rouge etle noir de Stendhalپارس سوز۱۹۶۷٫

لوویتز ترو-مایکل لاین.l” amour et al mort cheSترجمه و ویرایش نسخه فرانسوی     grand chene1978

مترجم:

کاند. میریز، سوگو، مترجم بار بارا باری نیویورک : با لانتین ۱۹۸۲. فهرست اسامی (نام کوچک) مترجم زمانی لازم است که آثار مترجم را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهند. شوری، پل (مترجم) “عموم مردم” نوشته پلاتو، کمبریج هاروارد یوپی ۱۹۳۷. نسخه دوم تا چهارم.

نسخه های مختلف از میان چندین نسخه:

پارینگتون، ورنون . الی . افکار و عقاید فعلی رایج میان آمریکائیان، سه جلدی، نیویورک. هر کورت ۳۲-۱۹۲۷. روسکین، جان، آثار کامل و جامع راسکین، ۲۶ جلدی، نیویورک، بارین ۱۸۹۴.

چند نسخه از یک مجموعه:

دراین، جان اشعار ۱۶۸۰-۱۶۴۹- یک جلدی آثار برگزیده ی جان دراین، ویراستار ادوارد نیلز هوکر و همکارانشی. چهار جلدی برکلی، بوار کالیفونیای ۱۹۵۶p.

نسخه های مختلف ، یک یا بخشی از چندین نسخه مختلف:

داچز، دیوید. “بازگشت ریچارد دوم به سلطنت “. تاریخچه ادبیات انگلیسی ۲ جلدی. دومین ویراست. نیویورک ، رونالد – ۱۹۷۰، جلد دوم صفحات ۵۸۹-۵۳۷. هاروارثت. cy-1, P3-…) my kinsman, major molineaXu”J.-…to. C’y)2)UA آمریکائیان در ادبیات. ویراستار اسلوکی برادلی آر. سی. بتی و ای. هادسون لانگ. سومین نسخه ویراست. ۲ جلدی نیویورک، نورتن، ۱۹۶۷، جلد اول : ۲۲-۵۰۷. راسکین، جان ” ایدئولوژی و ایده هایی درباره حقیقت ” مجموعه کامل آثار راسکین ۲۶ جلدی. نیویورک، براین ۱۸۹۴، جلد ۲۰، صفحات ۱۲۷-۱۲۱.