مراجع

برای عنوان شش و سه مولف، تمام اسامی را در فهرست ذکر کنید. از این رو می توان از اسم یکی از مولفان با واژه “etal” فهرست اسامی را پایان می دهیم. بحث مذکور را می توان با کاربردهای مختلف تحقیق ارزیابی و بیان کرد.اوتیسم ۱۱: باران – کوهن ، اس (۱۹۸۹) ” آیا افراد مبتلا به اوتیسم می تواننداحساسات را درک کنند؟ رشد کودکان، ۶۰ ۷۰۰-۶۸۹ برورایی بی. (۱۹۸۶)، اتوسیم نوع بتا بلاکینک، روزنامه علمی سانیسی، ۱۲۹، ۳۴۴. بارو، ایی. بی (۱۹۸۹)، مدل سازی کودکان مبتلا به اوتیسم، ۱۳۶، ۳۱۲، ۳۱۳. بولبای جی (۱۹۴۶) مراقبت های پزشکی مغز و اعصاب و روان. نیویورک. شاکن. کوه ی ماستون، جی، فی وی، منیکیم، آر. ولینرارلبود، سی (۱۹۹۰)روش بازیابی شفاهی و غیر شفاهی در کودکان مبتلا به اوتیسم، مجلات اوتیسم و اختلالات رشد، ۲۰۱۷۷-۱۸۷

فای، ام. (۱۹۸۶، سپتامبر) کودکان منزوی و ساکت. زندگی، صفحات ۸۴-۸۹

شکل و سبک مقاله برای دیگر رشته ها

هر رشته ی دانشگاهی، قالب های مشخصی برای ارائه ی تحقیقات خود دارد؛ همان طور که در طول فصل های ۱ تا ۹ برای رشته های ادبیات و زبان های مدرن و در فصل ۱۰ برای روانشناسی نشان داده شد هنگام نوشتن مقاله برای رشته های فیزیک، زیست شناسی، موسیقی و دیگر رشته ها، نیازمند استناد به آثار بر اساس یکی از این شکل ها هستید:

۱. شکل نام و سال جهت استفاده در علوم اجتماعی، علوم زیستی و زمینی، آموزش، زبانشناسی و بازرگانی۔

۲. شکل شماره ای جهت استفاده در علوم کاربردی نظیر شیمی علوم کامپیوتر، ریاضیات، فیزیک و پزشکی.

۳. شکل زیرنویس جهت استفاده در هنرهای زیبا (هنر، تئاتر و موسیقی) و علوم انسانی (تاریخ، فلسفه و مذهب؛ به استثنای زبان و ادبیات که از سبک MLA استفاده می کنند).