نظم بخشیدن به ایده ها و تعیین اهداف

حالی که شما جستجوی مقدماتی منابع درون کتابخانه را انجام داده اید، باید ایده -هایتان را به گونه ای سازماندهی کنید که مطالعه و یادداشت برداری مستقیما با نیازهای خاکستان مرتبط باشد. یادداشت های شما باید از طرح های دقیقی که ممکن است شامل طرح تحقیقی، مجموعه ای از ایدهها یا سؤالات، مجموعه ای از لغات کلیدی یا پیش نویس باشد نشأت گیرد. علاوه بر این، طرح تحقیق شما بایستی با یک الگوی دانشگاهی مناسب که نمونه نامیده می شود هم خوانی داشته باشد.

۳- الف. تعیین مسیر و اهداف

یادداشت برداری را به سرعت شروع نکنید. ابتدا باید بدانید چرا و به دنبال چه چیزی هستید ؟ تعیین اهداف از طریق سازماندهی ایده هایتان درقالب یک طرح یا نقشه در طول تحقیق و نوشتن مفید خواهد بود. بدین ترتیب می توانید برای محقق ساختن اهداف تحقیق خود لغات کلیدی را در یادداشت هایتان بگنجانید. در ادامه راه های گوناگونی برای جهت دادن به تحقیق شما ذکرشده اند.

– جهت دادن به یادداشت برداری با استفاده از طرح پیشنهادی تحقیق

طرح تحقیق ممکن است موضوعات گوناگونی را مطرح و لغات کلیدی را برای خواندن و یادداشت برداری شرح داده باشد. آخرین جمله ی این طرح تحقیق این نکته را نشان می کند:

مخاطب من جوانان هستند؛ افرادی که فکر می کنند برای زیبا شدن نیاز به برنزه کردن دارند. تحقیقات اخیر نشان داده است که اشعه ی ماوراء بنفش، آسیب های بسیاری را ایجاد می کند که به مرور زمان تشدید می شوند. این بدان معناست که این عمل اثرهای زیانباری را در هر مرحله به وجود میآورد. کار من تحقیق درباره حقایق و دادن حق انتخاب به انان که برنزه شدن را دوست دارند، می باشد. من به اطلاعاتی در مورد انواع پوست ها، بی حفاظی در مقابل خورشید، تخت -های برنزه کردن و انواع آسیب های پوستی احتیاج دارم.

این طرح چهار عنوان را نام میبرد که کنترل کننده ی اطلاعات اولیه ی محقق برای تحقیق است را نام می برد. نویسنده ی دیگری این طرح تحقیقی را به طور خلاصه شرح میدهد.

هدف از تحقیقات من ازمایش اثرات مثبت و منفی تماشای تلویزیون بر روی پیشرفت زبانی کودکان می باشد. به طور آشکار، تماشای تلویزیون هم تأثیرات مثبت و هم منفی بر روی کاربرد زبان دارد. هدف تحقیقات من آزمایش، دسته بندی، و بحث درباره این مسئله است. من لازم دانستم به والدین و معلمان هشدار دهم، یا چگونگی استفاده ی مفید از تلویزیون را توضیح دهم.

در این طرح، نویسنده سه ناحیه را برمی شمارد که بر تماشاگران تلویزیون تاثیر می گذارد: کاربرد زبان، خواندن و نوشتن. این سه واژه اولین مجموعه برای جهت دادن به یادداشت برداری هستند.

– ذکر ایده های کلیدی برای جهت دادن به یادداشت برداری

برای بسط مجموعه ی لغات کلیدی، دو مرحله ی بسیار آسان را پیش گیرید. (۱) ایدهها و کلمات را در لیستی نامرتب سریعا یادداشت کنید. (۲) فهرستی را برای نشان دادن درجه – بندی ایده های اصلی و فرعی آماده کنید. محققی با این مجموعه لغات کلیدی کار خود را شروع کرد.

نور طبیعی خورشید

تختهای برنزه کردن

ضدآفتاب ها

زمان در معرض بودن آفتاب (با ضدآفتاب یا بدون آن)

اشعه ماوراء بنفش

اسیب پوست

نویسنده می تواند شروع به یادداشت بردای نماید و باید یکی از لغات کلیدی را در بالای کارت یادداشت نماید.

– طبقه بندی عناوین اصلی و فرعی

برخی ایده ها نسبت به بقیه ارزشمندترمی باشند، بنابراین باید هر چه زودتر پیش نویس خلاصه فهرستی حاوی درجه بندی موضوعات و اهمیت نسبی آنها آماده کنید.

مراحل برنزه کردن

نور طبیعی خورشید

نور مصنوعی در سالن های برنزه

– زمان درمعرض آفتاب بودن (با ضدآفتاب یا بدون آن)

تاثیرات اشعه برروی پوست

آسیب های فوری پوست

محافظت

روغن ها

ضدآفتاب ها

کنترل زمان

گرچه این پیش نویس ساده به نظرمی رسد اما برای تعیین اهداف یادداشت بردای کافی بوده و مجموعه ای از لغات کلیدی را برای مرور اجمالی منابع و بررسی فهرستهای الفبایی و تنظیم مصاحبه ها و یا طرح پرسشنامه ها ارائه می کند.

استفاده از سؤالات به منظورشناسایی موضوعات

طرح سؤالاتی در باره موضوع نیز مفید به نظر می رسد. سؤالات شما را ترغیب به بسط دادن جواب ها بر روی کارتهای یادداشت میکنند.

چیزی به اسم برنزه کردن سالم وجود دارد؟

تفاوت برنزه کردن با آفتاب سوختگی چیست؟

چه چیزی باعث آسیب پوست می شود؟

آسیب پوست تا چه حد شایع است؟

اثرهای کوتاهمدت آفتاب سوختگی کدامند؟

اثرهای بلندمدت آفتاب سوختگی کدامند؟

بایدسعی  کنید به ژالی با حداقل یک کارت یادداشت جواب دهید. یک سؤا سعیی ھر سو سو است به سوال دیگری ختم شود و جواب شما به یک سؤال می تواند موضوع یک پاراگراف باشد.

اسیب پوست              رنیک ۶۳

منبعی با دلیل اثبات می کند که هیچ برنزه کردنی سالم نیست. «هر چیزی که به پوست آسیب برساند از جمله سوختگی، که قطعا آسیب زاست، نمیتواند ایمن باشد.

رنیک ۶۳