سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی قاسمی – مدیر مطالعات شهری پارس آریان راود

چکیده:

فراوانی جمعیت و پیروآن افزایش فعالیت هایی که به خاطرتغذیه و رفاه درحال انجام است سبب ورود نامناسب انواع آلودگیهای محیطی به شهرها شده و تعادل موجود درفضاهای شهری را برهم زده است درنتیجه ناهنجاریهای ایجاد شده توسط مواد آلاینده بسیاری ازفعالیت های گیاهان تحت تاثیر قرارگرفته و مختل می شود هدف ازتحقیق موردنظر کنترل آلودگی هوا درمناطق شهری اصفهان که به دلیل فعالیت های اقتصادی به یکی از مشکلات عظیم محیطی منجر شده می باشد و به راهکارهای مناسب سازی محیط شهری درقالب پیشنهاداتی اشاره میشود دراین پژوهش داده های وضعیت جوی و کیفیت هوای شهراصفهان طی سالهای ۷۵-۱۳۸۵ با روشهای اماری و انالیز نقشه های هواشناسی مورد بررسی قرارگرفته است که نتایج بررسی ها نشان دهنده این موضوع است که درشهراصفهان منواکسید کربن و غبار ازجمله آلاینده های غالب می باشند که حضور آ«ها درجو علاوه برمخاطرات زیست محیطی و تهدید سلامتی انسان سبب کاهش میزان دید و تابش مستقیم خورشید می باشد و وجود کارخانه ها و صنایع تولیدی درمجاورت اصفهان نقش بسیاری درآلودگی هوا دارد.