سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کاظم منافی شرف آباد – کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی سبحانی نژاد – دانشیار علوم تربیتی دانشگاه شاهد تهران

چکیده:

هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی چگونگی مؤلفه های اساس یآموزش شهروندی در ایران (افق ۱۴۰۴ ) است. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی بوده است. عمده ترین یافته های پژوهش عبارت است از: امروزه، از جمله کارکردهای اساسی دستگاه آموزش و پرورش، باید تربیت شهروندان مطلوبی باشد که از بینش، نگرش و مهارت های شهروندی برخوردار باشند تا ضمن احساس دلبستگی به میهن و سرزمین خود و رعایت قانون در همه زمینه های زندگی، نقش شهروندی خود را به درستی ایفا نموده و جامعه پذیر شوند و در نهایت بتوانند مشارکت فعالانه ای در عرصه های متنوع؛ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره داشته باشند. از این رو ضروری است، اقداماتی اساسی در خصوص آموزش مؤلفه های اساسی شهروندی در حیطه های سه گانه؛ شناختی، نگرشی و مهارتی برای دانش آموزان و سایر شهروندان در ایران افق ۱۴۰۴ درنظر گرفته شود .