سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

بابک پهلوان – دانشجوی دکتری معماری

چکیده:

معماری سنتی به عنوان نوعی از معماری یا گرایش به سمت پایدار بوم شناختی و اجتماعی شناخته می شود برخی دیگر از گرایش ها که با ایجاد آشتی و تعامل میان تکنولوژی و اکولوژی کوشیده اند ویژگیهای مفید هردو را به کارگیرند اگرچه هریک از این رویکردها را افراد مختلف مطرح کرده اند ولی درکل همه آنها درمورد یک موضوع باهم توافق دارند اینکه ساخت محیط مصنوع باید بادرنظر گرفتن منابع طبیعی موجود و حفظ آنها برای آیندگان انجام پذیرد دراین میان توجه به طراحی اقلیمی و تامین انرژی مورد نیاز ساختمان از طریق انرژی های تجدید پذیر می تواند در رسیدن به معماری پایدار و درنتیجه محیط زیست پاک بسیارحائز اهمیت بوده و میتواند محققان را دررسیدن به معماری پایدار رهنمون سازد توجه به ویژگیهای اقلیمی توجه به طراحی سنتی توجه به پتانسیل های بومی و تجدید پذیر مناطق مختلف می تواند پایداری محیطی را بسیار تقویت نماید دراین تحقیق سعی می شود موارد عنوان شده به مورد تجزیه و تحلیل علمی قرارگیرد.