مقدمه

 

معمولاً این سؤال به ذهن افراد کنجکاو خطور میکرده که چرا سازمانی پیشرفت میکند، در حالی که سازمانی مشابه که از نظر منابع و امکانات دارای شرایط بهتری بوده عقب مانده است. در پاسخ به سؤال فوق و با نگرشی سیستمی و واقع بینانه به این قضیه میتوانیم علل مختلفی را نام ببریم. مطالعه تاریخ پیشرفت ملل مختلف و توسعه یافته و مقایسه تطبیقی با ملل مشابه این حقیقت را ظاهر میسازد که ابتکارات و نوآوری۱ هایی در این جو امع رخ میدهد که برای جوامع در حال رشد بسیار بی اهمیت تلقی شده است (صمدآقایی، .(۱۳۷۸

ماکس وبر۲ جامعه شناس شهیر آلمانی روحیه نوآوری را عاملی مهم در تشریح و تبیین چگونگی شکل گیری تمدن جدید صنعتی و سرمایه داری در مغرب زمین میداند .اکنون دوران تسلط روحیه کارآفرینی و نوآوری رسیده است و در بازارهای پر رقابت جهانی، سرمایه داری بزرگ کلاسیک به مرور قدرت خود را از دست خواهد دادو صرفاً سازمان هایی در عرصه های بین المللی به حیات اقتصادی -اجتماعی ادامه خواهند داد که روحیه نوآوری داشته باشند (هرازجریبی، .(۱۳۸۲

از این رو، در این عرصه جدید رقابتی، جامعه ای پیشتاز است که از سازمان های پویا و منعطف برخوردار باشد و همچنین در دل خود کارکنانی را جذب کند و به کار گیرد که کوششهای خلاق و نوآور را به سازمان هدیه کنند (میلس۳، .(۱۹۹۷

نوآوری از ارزشمندترین سرمایه های سازمان و عاملی است که سازمان را قادر میسازد سوار بر امواج تغییر و تحول از رقبای خود پیشی بگیرد (فیشانی، .(۱۳۷۷

کنتر(۱۹۹۵) ۴، در تعریف خود از نوآوری، بر فرآیند آن تأکید کرده و نوآوری را فرآیند گردآوری هر نوع ایده جدید و مفید برای حل مسئله می خواند و معتقد است که نوآوری شامل شکل گرفتن ایده، پذیرش و اجرای ایده های جدید در فرآیند، محصولات و خدمات است.

شومپیتر(۱۹۳۴) ۵، نوآوری را شامل محصول جدید و باکیفیت برتر از آنچه هست، روش جدید تولید، گشایش بازار جدید و شکل جدیدی از سازمان، و داویلا و همکاران(۲۰۰۶) ۶، آن را یک روند مدیریتی جدید با ابزار خاص. وان ها یپِل(۲۰۰۵)۷، نوآوری را هر چیز جدید که به بازار وارد شود معرفی می کنند. در همین حال، مورل و بو لی(۲۰۰۶) ۸، نوآوری راتبدیل ایده به محصول یا فناور ی نو و میتال و سهادری (۲۰۰۷) ۹، آن را خلق ارزش و برآوردن نیاز مشتری معرفی نموده اند. پورتر(۱۹۹۰) ۱۰، نیز آن را مؤثرتر ین عامل ایجاد مزیت رقابتی و موریس(۲۰۰۶) ۱۱، آن را خلق ایده و تبدیل آن به ارزش جدید در کسب وکار معرفی می کند.

در همین رابطه ،تحقیقات نشان می دهد که سازمان ها برای نوآور ماندن، نیازمند انجام تغییرات مهمی در ساختار، مدیریت، استراتژی ها، ارزش ها و فرآیندها ی خود هستند (فروهام و دیگران۱۲،.(۱۹۹۳