تورفتگی سطرها: هر پاراگراف متن را به اندازه ی پنج حرف، تورفته تر بنویسید. نقل قول های طولانی را به اندازه ی ۱۰ حرف تورفته تر بنویسید. اولین جمله ی یک پاراگراف بلند نقل شده، هیچ تورفتگی ندارد، حتی اگر در متن اصلی تورفته باشد؛ با این حال اگر بیش از دو پاراگراف نقل می کنید، ابتدای هر پاراگراف را به اندازه ی سه حرف دیگر، تورفته کنید. خط دوم و خط های بعدی هر مدخل در فهرست منابع را به اندازه ی پنج حرف، تورفته تر بنویسید. اولین خط زیرنویس ها را به اندازه ی پنج حرف، تورفته تر بنویسید. سبک های دیگر(APA یا CBE) مقررات خاصی خود را دارند (فصلی – های ۱۰ و ۱۱ را ملاحظه کنید).

حروف ایتالیک : اگر حروف ایتالیک در پردازشگر و پرینتر شما وجود دارند از آن استفاده کنید. در غیر این صورت، در نوشته ی خود زیر کلماتی که با حروف ایتالیک نوشته شده اند خط بکشید.

اندازه ی مقاله: اندازه ی معقولی برای یک مقاله، ۱۰ صفحه است اما انتخاب یک اندازه ی مناسب، مشکل است. اندازه ی مطلوب برای مقاله ی شما بستگی به ماهیت  موضوع، مطلب مرجع قابل دسترسی، مدت زمان اختصاص داده شده به پروژه و ذوق و قریحه ی شما به عنوان یک محقق و نویسنده دارد. ممکن است استاد یا استاد ناظر، محدودیت های خاصی درباره ی اندازه ی مقاله برای شما تعیین کند. در غیر این صورت، سعی کنید مقاله ای با ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ لغت و در حدود ۱۰ صفحه ی تایپ شده، بدون صفحه ی عنوان، خلاصه مطالب، توضیحات و فهرست منابع بنویسید.

حاشیه ها: توصیه می شود حاشیه ی هر چهار طرف صفحه یک اینچ باشد. شماره ی صفحه را به فاصله ی نیم اینچ پایین تر از لبه ی بالایی صفحه و یک اینچ از سمت راست کاغذ قرار دهید. باید (در سبک MLA) میان شماره ی صفحه و متن، به اندازه ی سه حرف، فاصله بگذارید که در این صورت اولین خط متن، یک اینچ از بالای صفحه فاصله دارد. اگر نام خود را مکرراً در بالای صفحات می آورید (یکی از ویژگی- های سبک MLA)، هم نام و هم شماره ی صفحه را در یک خط و در گوشه ی سمت راست کاغذ بنویسید. واژه پردازی، شما را قادر می کند که به طور خودکار از شماره ی صفحات و نام مکرر خود، پرینت بگیرید.

واحدهای پولی: فقط اگر با یکی، دو کلمه می توانید درصدها و واحدهای پولی را بیان کنید، آنها را با حروف بزرگ بنویسید. از مثال های زیر استفاده کنید:

$۱۰ با ده دلار

۱۴٫۲۵ $ اما ننویسید چهارده دلار و بیست و پنج سنت

$۴ بیلیون با چهار بیلیون دلار

$۱.۳ بیلیون با ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰$

$۶۳ با شصت و سه دلار

شهریه یکصد دلار است ($۱۰۰) با شهریه یکصد (۱۰۰) دلار است

$۲,۰۰۰ دوهزار دلار با

سی و چهار سنت