بررسی فهرست کتاب ها جهت ارزشیابی موضوع تحقیق

فهرست کتابها، موضوعات کلی را به موضوعات جزئی تقسیم می کند. شما می توانید با استفاده از این فهرست موضوع مورد علاقه ی خود را بررسی کرده، در مورد آن تحقیق کنید.

1

همان طور که در بالا نشان داده شد، دانشجو موضوع مشکلی را انتخاب کرده است (اندازه منظومه ی شمسی) زیرا موضوعی سؤال برانگیز است و کشف آن مستلزم بررسی دقیق و کاملی می باشد

بررسی فهرست راهنمای کتاب جهت انتخاب موضوع

بیشتر کتابها دارای یک فهرست راهنما میباشند که در آن موضوعات براساس حروف الفبا ذکر شدهاند. شما میتوانید از آنها به عنوان موضوع تحقیقی استفاده کنید.

به عنوان مثال: موضوع «برخورد و انفجار کهکشانها» در جدول صفحه ی بعد میتواند برای تحقیق مناسب باشد.

2

شما میتوانید با مطالعه ی صفحات مشخص شده، موضوعات را بررسی کرده و یک موضوع کلی را انتخاب کنید و بدین صورت پروژهی خود را در یک توالی منطقی ادامه دهید.

همچنین در این مرحله می توانید به راحتی موضوع خود را تغییر دهید: به عنوان مثال شما ممکن است مایل باشید به جای اینکه به بررسی امواج ریز انرژی در کهکشانها بپردازید، در رابطه با «تکنولوژی امواج ریز انرژی در ارتباطات، کارخانه ها و وسایل برقی تحقیق کنید. به عبارتی دیگر، زمینه ی تحقیقی خود را تغییر دهید.