تعیین مأموریت و تهیه بیانیه مأموریت سازمان

مأموریت یک سازمان نشان دهنده علت یا فلسفه وجودی و رسالت سازمان بوده و به عبارتی دیگر بیانگر هویـت سـازمان است. هر سازمان چه مکتوب باشد چه نباشد، دارای یک فلسفه یا مأموریت است. ایـن فلسـفه و مأموریـت اسـت کـه هرگونـه فعالیت سازمان و رفتار کارکنانش را شکل می دهد و بنا به عقاید و ارزش های صاحبان و مدیران سازمان شـکل مـی گیـرد. اگـر مأموریت یک سازمان را در قالب یک سند مکتوب کرده و به اطلاع ذینفعان سازمان برسانیم و آن را فراراه فعالیت های سازمان قرار دهیم، در واقع بیانیه مأموریت سازمان را تهیه کرده ایم. بنابراین بیانیه مأموریت، جمله یا عبـارتی اسـت کـه بـدان وسـیله مقصود یک سازمان از مقصود سازمان مشابه متمایز می شود. در مرحله تعیین بیانیه ماموریت از سوالات متداول تعیین بیانیـه ماموریت سازمان شامل تعیین مشتریان، محصولات و خدمات، بازار، فن آوری، توجه به بقـاء و رشـد، فلسـفه، شایسـتگی هـای ممتاز، توجه به تصور مردم و توجه به کارکنان استفاده می شود. ب۴م بنا به مصاحبه انجام شده با حضور مدیران ارشد و عامل و نتایج حاصل از پرسشنامه مربوطه ، بیانیه ماموریت پتروشیمی مبین به صورت زیر تعریف می شود:

شرکت پتروشیمی مبین به عنوان تولید کننده سرویس های جانبی، تأمین کننده آب ، برق ، بخار ، اکسیژن ، نیتروژن و هوای فشرده و تصفیه کننده پساب های صنعتی مجتمع های پتروشیمی منطقه پارس جنوبی ( عسلویه ) فعالیت نموده و با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا در جهت ارتقاء رضایتمندی ذینفعان ( سهامداران، مشتریان ، کارکنان و جامعه ) از طریق تولید مستمر و ارتقاء سطح کیفی و کمی محصولات با کاهش مصرف انرژی و رعایت استانداردهای بین المللی و حفظ محیط زیست موجبات رشد و بقاء و سودآوری سازمان را فراهم می آورد . توجه به افزایش کارایی و بهره وری کارکنان با برگزاری دوره های آموزشی و ایجاد زندگی کاری توأم با آرامش و پر معنا برای کارکنان غایت آرزوی سازمان است. لذا توجه به نیروی انسانی و کارکنان و عقاید آنان به عنوان مهم ترین و ارزشمند ترین منبع سازمان ، جزء لاینفک فعالیت های شرکت می باشد.