* در زبانهای فرنگی، موضوعها را معمولا با حروف بزرگ می نویسند.

تأسیس آن سازمان و تغییرات نام سازمان مزبور در برگه یادداشت میشود و به آن برگه  مستند تنالگانی می گویند. در صورتی که سرعنوان برگه  مستند، مربوط به موضوع باشد آن را برگه  مستند موضوعی مینامند. در این برگه علاوه بر شکل صحیح موضوع، کلیه  مترادفها و ارجاعها و یادداشتهای توضیحی لازم ذکر می شود. مستندسازی که دارای قواعد و ضوابطی است یکی از اجزای فهرست نویسی به شمار میرود و برای نام پدیدآورندگان اعم از: نویسندگان، مترجمان، مؤلفان، مصححان و یا هنرمندان، رجال و مشاهیر مختلف که موضوع کتابی قرار میگیرند تهیه می شود.

فهرست مستند اسامی مشاهیر از انتشارات مرکز خدمات کتابداری کاری ارزنده از اسامی مستند برای مؤلفان است که در این زمینه انجام شده است. همچنین شامل معلومات دیگری است که فهرستنویس را در زمینه های دیگر از قبیل تاریخ تولد و وفات مؤلفان یاری میدهد. برای آگاهی از مجموعه  کتابها و مدارک کتابخانه، برگهای نیز به نام رف برگه تهیه میشود که نمودار مجموعه  کتابهای کتابخانه به شمار میرود.

تاریخ ارسالی کتاب به کتابخانه، تعداد نسخه ها یا جلدهای کتاب و در مورد پیایندها، شماره های موجود در کتابخانه در پشت این برگه یادداشت می شود. ترتیب برگه های رفت برگه دررف برگه دان، همچون ترتیب قرار گرفتن کتابها در قفسه، از روی شماره  راهنمای کتاب است. این برگه دان در اختیار فهرستنویسی است و برای وی وسیله ای مفید و مؤثر در: کنترل کتابهای کتابخانه، میزان موجودی کتابهای کتابخانه، کسری کتابهای ضروری برای  کتابخانه، فهرست موضوعی طبقه بندی شده  کتابهای کتابخانه و انتشار فهرستهای موضوعی خاص، و راهنمای انتخاب شماره  کتاب و مانع انتخاب یک شماره برای دو کتابی متفاوت خواهد بود.

* تنظیم برگه های کتاب و رسم الخط فارسی در برگه آرایی تمام برگه های یک کتاب با اطلاعاتی یکنواخت از مشخصات ظاهری و محتوای کتاب براساس برگه  سرشناسه (برگه  مادر) تهیه می شود و برای مشخصه های دیگر از قبیل: عنوان، موضوع، مترجم و غیره، عبارتی در بالای برگه  مشابه برگه  مذکور ثبت و در ردیف الفبایی خود در برگه دان قرار میگیرند. برگه دان، به جعبه  چوبی یا فلزی مرکب از خانه ها یا کشوهای متعدد گفته می شود که در آن برگه های فهرست را مطابق ترتیب کتابها در قفسه قرار می دهند.