سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین عبدی زاده – کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی
ابوالفضل نظری – کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی
سمیه اسدزاده – کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده:

اسن پژوهش با هدف چگونگی تقویت روحیه کارآفرینی دانش آموزان مدارس متوسطه از طریق عناصر برنامه درسی از دیدگاه خبرگان آموزش کارآفرینی و برنامه ریزی درسی میباشد. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی، جامعه آماری کلیه متخصصان کارآفرینی و برنامه ریزی درسی در دانشگاه تهران می باشد، از این میان ۴۰ و ۱۱۰ نفر به ترتیب متخصصین کارآفرینی و برنامه ریزی درسی دانشگاه ها، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، و به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج حاکی از آن بود که: ۱) کارآفرینی باید شیوه زندگی دانش آموزان و نقش برنامه های درسی مدارس سازمان دهنده و ایجاد آن باشد؛ ۲) اهداف آموزشی باید شکوفا کننده خلاقیت، تفکر انتقادی باشد و به حیطه های شناختی، عاطفی و روانی-حرکتی دانش آموزان توجه و فرصت ای برای یادگیری مادم العمر فراهم کند؛ ۳) محتوا متناسب با کار عملی و زندگی واقعی و زمینه ساز تجربیات و یادگیری بعدی که معطوف به کاربست و عمل هست، باشد ۴) روشها طوری باشد که دانش آموزان بتوانند در موقعیت های واقعی یادگیری را تجربه و علاقمند به کار گروهی و مشارکت در یادگیری باشند، د نهایت ارزشیابی به صورت فرایندی و مداوم باشد تا تحلیلگر شکست های خود باشند.