سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسینعلی اصغرنیا – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل و دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت محی
فرحناز صدیقیان – کارشناس علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بابل
فرشید جعفرزاده – کارشناس ارشد محیط زیست
زهرا شاهنده – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

چکیده:

رشد روزافزون جمعیت جهان مصارف گوناگون آب را افزایش میدهدکه منجر به کاهش کمیت آن و توسعه شهرنشینی موجب افزایش تخلیه فاضلاب ها و پسابهای مختلف به آبهای سطحی شده که منجر به کاهش کیفیت آن می گردد یکیا ز مناسب ترین روشها برای حذف آلاینده ها از آبهای طبیعی استفاده از ساختارهای تالابی می باشد هدف ازاین مطالعه ارزیابی توان تصفیه فاضلابهای هانگی توسط تالاب مرزن آباد است که درکنار شهر بابل واقع شده و متاثر از ابهای روستاهای متعددبودکه اثار چشمگیری برکشاورزی و محیط زیست منطقه دارد. دراین مطالعه تحلیلی در کل ۱۲ نمونه در محلهای ورودی و خروجی آن در دو فصل کم باران و پرباران برداشته شد. نمونه ها از نظر نوع و تعداد باکتریها و پارامترهای فیزیکی و شیمیایی مانند درجه حرارت، کدورت نیترات آمونیاک فسفات BOD5 , COD , EC , PH مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج با استفاده ازن رم افزار آماری spss تحلیل گردیدند.