سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مظفر کیان بخش – شرکت مدیریت تولیدبرق شهید رجایی

چکیده:

بهرهبرداری نیروگاههای حرارتی کشور با توجه به مصرف سوخت نفت کوره در ماههای سرد سال،باعث تولید زایدات باقیمانده کف کورهها و زایدات ناشی از تصفیه پسابهای شستشوهای شیمیایی میگردد.این گروه از زایدات حاوی آلایندههای گوناگون بخصوص انواع فلزات سنگین در غلظتهای زیاد بوده و برای دفع نهایی آنها در محیطزیست، جوانب خاصی باید مد نظر قرار گیرد که باعث عدم امکان دفن این زایدات در محلهای دفن معمولی زبالههای شهری میگردد. در مطالعه حاضر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS) گزینههای محل دفن نهایی زایدات خطرناک در سطح استان قزوین بررسی و انتخاب گردیده است. در ابتدا لایههای اطلاعاتی به دو دسته لایههای دارای محدودیت (مناطق حذفی) و لایههای موثر تقسیم شدند. سپس با استفاده از مدل همپوشانی شاخصتلفیق نقشهها صورت گرفت و مناطق مناسب دفن تعیین گردیدند.این مناطق شامل یک ناحیه در غرب, چهار ناحیه در شرق وپنج ناحیه در جنوب غربی استان میباشند. اولویت بندی سایتها بر اساس روشهای وزن دهی تلفیقی پارامترها انجام گرفت، در نهایت ۴ سایت با بیشترین امتیاز در نواحی مختلف استان انتخاب و با انجام مطالعات میدانی از این سایتهای چهارگانه مکان نهایی احداث محل دفن زائدات نیروگاه قزوین تعیین گردید. و سپس نسبت به احداث لندفیل جهت دفن زائدات اقدام شد.