سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا دیواندری – مهندسی تکنولوژی راه آهن و دانشجوی کارشناسی ارشدعمران سازه
علیرضا قدرت زاده – مهندسی تکنولوژی راه آهن و شاغل در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

با عنایت به اینکه یکی از اصلی ترین آیتمها در پروژه های راهسازی و راه آهن ایجاد جسم خاکریزی مسیر و یا خاکبر داری ترانشه ها می باشد و از طرفی یکی از مهمترین طرحهای آبخیزداری و جلوگیری از فرسایش خاک و همچنین تقویت سفره های آب زیرزمینی در مناطق کوهستانیایجاد حوضچه های مصنوعی به صورت خاکبرداری در کنار میسل هاو ایجاد سد های مصنوعی در مناطق بیابانی و کویری می باشد که عمده هزینههای مربوط را آیتمهای خاکریزی و خاکبرداری تشکیل می دهد که در نتیجه می توان با ایجاد یک هماهنگی جامع و از پیش تعیین شده محل قرضه های خاکریزی را همان محل حوضچه ها در نظر گرفت و خاکها ی ناشی از خاکبرداری ترانشه ها ی نامرغوب را جهت استفاده در خاکریز سدهای مصنوعی طرحهای آبخیز داری بکار برد که در این صورت بخشی از هزینه طرحهای اجرای پروژه های آبخیز داری کاهش یافته و همچنین با ایجاد و توسعه مسیر های جدید خصوصاً در مناطق کویری ، طرحهای بیابان زدایی نیزگسترش بیشتری خواهند یافت