سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا دیواندری – مهندسی تکنولوژی راه آهن و دانشجوی کارشناسی ارشدعمران سازه دانشگاه آز
علیرضا قدرت زاده – مهندسی تکنولوژی راه آهن و شاغل در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

با عنایت به اینکه یکی از اصلی ترین آیتمها در پروژه های راهسازی و راه آهن ایجاد جسم خاکریزی مسیر و یا خاکبر داری ترانشه ها می باشد و از طرفی یکی از مهمترین طرحهای آبخیزداری و جلوگیری از فرسایش خاک وهمچنین تقویت سفره های آب زیرزمینی در مناطق کویری ، ایجاد حوضچه های مصنوعی به صورت خاکبرداری در کنار میسل هاو ایجاد سد های مصنوعی در مناطق بیابانی و کویری می باشد که عمده هزینه های مربوط را آیتمهایخاکریزی و خاکبرداری تشکیل می دهد که در نتیجه می توان با ایجاد یک هماهنگی جامع و از پیش تعیین شده محل قرضه های خاکریزی را همان محل حوضچه ها در نظر گرفت و خاکها ی ناشی از خاکبرداری ترانشه ها ینامرغوب را جهت استفاده در خاکریز سدهای مصنوعی طرحهای آبخیز داری بکار برد که در این صورت بخشی ازهزینه طرحهای اجرای پروژه های آبخیز داری کاهش یافته و همچنین با ایجاد و توسعه مسیر های جدید خصوصاً در مناطق کویری ، طرحهای بیابان زدایی نیزگسترش بیشتری خواهند یافت. در این مقاله ضمن بررسی شرایط امکاناستفاده از مصالح مازاد ترانشه ها یا محل قر ضه ها برای استفاده در طرحهای آبخیز داری با ارائه راهکارهای اجرایی امکان اجرای طرح های راهسازی و یا راه آهن را با طرحهای آبخیز داری میسر می سازد که هزینه اجرای هریک رادرقالب اجرای دیگری شدیدا کاهش می دهد. و در این رابطه استانداردهای اجرایی هرکدام را نیز بیان می نماید