استفاده از حروف بزرگ در مطالب نقل شده

عموماً باید مطالب نقل شده را به دقت بازنویسی کنید؛ با این حال یک استثناء به دلایل منطقی مجاز است: اگر نقل قول از نظر قواعد دستوری باشد که بخشی ازجمله ای که در آن ذکر می شود، نیازی به بزرگ کردن اولین حرف از اولین لغت نقل قول نیست؛ ولو اینکه آن حرف در متن مرجع، بزرگ بوده باشد. در مثال زیر، “The” که در جملهای متن مرجع، بعنوان اولین لغت، بزرگ بوده، به “t” کوچک تغییر یافته است؛ زیرا در ادامه – ی قواعد دستوری در جمله ی این دانشجو قرار گرفته است:

Another writer argues that single greatest impediment to our improving the lives of American’s

children is the myth that we are a child-oriented society” (Ziegler 39).

رابطه های معرفه ساز نظیر that یا become، عبارت های تحدیدی را می سازند که نیاز به کاما را برطرف می کنند. بدون کاما، حرف بزرگ غیر ضروری است. با وجود این، هنگامی که نقل قول به دنبال یک مقدمه ی رسمی می آید و با یک کاما یا دونقطه آغاز می شود، باید اولین حرف از اولین لغت را مثل متن مرجع، بزرگ کنید:

. . . . Another writer argues that “The single greatest

یا

Zigler states: “The single greatest. . . .

اما

Zigler says that “the single greatest. . . .

 استفاده از نشانه ی حذف (Delete) برای حذف کردن بخش هایی از مطالب نقل شده

مطالب نقل شده را با سه نقطه [= نشانه ی حذف] (…) نشان دهید. یک نقطه ی چهارم برای پایان دادن به جمله به کار برید. نشانه ی حذف نباید برای تغییر روح یا اصلی معنای متن مرجع به کار برده شود. منابع خود را در ساختار دستوری صحیحی به کار برید.

۱. نشانه ی حذف برای مطالب حذف شده از وسط یک جمله:

«فیل ویثیم» نسبت به این عقیده که ” چنین حوادثی به منظور نشان دادن این است

…  بینش و بصیرت برای درک موضوعی ژرف تر را دارد” (۱۱۸) اعتراض دارد.

۲. نشانه ی حذف برای مطالب حذف شده از آخر یک جمله:

«آر. و. بی. لوئیس» چنین بیان می کند که “اگر هستر مرتکب گناه شده است، این گناه اثباتی برای زندگی است و گناه وی منبع زندگی است . .” (۶۲). و یا

«آر. و. بی. لوئیس» (۶۲) چنین بیان می کند که “اگر هستر مرتکب گناه شده است، این گناه اثباتی برای زندگی است و گناه وی منبع زندگی است!…”

توجه: همان طور که در نمونه ی بالا نشان داده شد، در پایان یک جمله، از نقطه ای بدون فاصله استفاده کنید و سپس، سه نقطه ی فاصله دار به عنوان نشانه ی حذف به کار برید.