سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرجان کیان – استادیار گروه مطالعات برنامه درسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده:

پژوهش حاضر درصدد است چگونگی آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان و نحوه ارزیابی آن را بررسیکند. کسب مهارت های اجتماعی یکی از مهم ترین عوامل در سازگار شدن افراد با محیط پیرامونی، همسالان وخانواده است. در مراکز پیش دبستانی به آموزش دادن این مهارت ها کمتر توجه می شود. کودکانی که اینمهارت را کسب نکنند دچار اختلالات رفتاری شده و به خوبی نمی توانند با دیگران ارتباط برقرار کنند. از آنجاییکه یکی از اهداف آموزش و پرورش پیش دبستانی رشد همه جانبه کودکان است در نتیجه به آموزش و ارزیابیاین مهارت ها باید توجه نموده تا مطابق با آن برنامه های پیش گیری در جهت اختلالات رفتاری صورت گیرد.روش انجام این مطالعه توصیفی از نوع مروری تحلیلی است و دادهها به روش کتابخانهای و با مراجعه به کلیهمنابع در دسترس از جمله کتب، مجلات، مقالات و پایگاه های اطلاعاتی جمع آوری شد. نتایج به دست آمدهدراین مطالعه نشان دادکه آموزش و ارزیابی مهارت های اجتماعی به کودکان باید براساس تفاوت های فردی وبا برنامه های متعدد، انجام گیرد. براساس یافته های پژوهشی مشخص شد که اجتماعی شدن کودکان در قالبفعالیت های گوناگون از جمله بازی، گردش در طبیعت، بحث و گفتگوهای آزاد و سازمان یافته، قصه گویی اتفاق می افتد.