با توجه به توضیحات فوق، معمولاً برای تستهای گذرا و شبیهسازی شتابگیری موتور از دینامومترهای ژنراتوری الکتریکی استفاده میشود. برای توانهای بالا از ینامومترهای هیدرولیکی استفاده میشود.

دراتاق تستهای جدید، معمولا از دینامومتر هیدرولیکی، ادی کارنت و ژنراتوری جریان مستقیم یا متناوب استفاده شده و از دینامومتر اصطکاکی استفاده نمیشود.

در آزمون موتورهای الکتریکی به اندازه گیری گشتاور در دور صفر(گشتاور راه اندازی) نیاز است دینامومترهای ژنراتوری الکتریکی و دینامومتر پودری-ادی کارنت برای این آزمون مناسب میباشند.. دینامومتر های پودری ادی کارنت از ترکیب دینامومتر ادی کارنت با اصطکاکی ساخته میشود. با این ترکیب، عیب نداشتن ترمز قابل ملاحظه دینامومتر ادی کارنت در دور صفر بر طرف می شود. ولی این دینامومتر ترکیبی (پودری-ادیکارنت) برای دور بالا مناسب نمی باشد.[۳]

از نظر کنترلپذیری، دینامومترها به ترتیب، ژنراتوری الکتریکی، ادی کارنت و هیدرولیکی دسته بندی میشوند.

آزمون عمل کرد موتور از نظر مقایسه قیمت، ارزانترین دینامومتر، نوع هیدرولیکی و گرانترین، نوع ژنراتوری الکتریکی است. دینامومتر ادی کارنت با قیمت متوسط وکنترلپذیری خوب برای توانهای پایین و متوسط برای تستهای پایدار (غیر گذرا) مناسب میباشد.[۴]