مقاله چگونگی بازنمایی فضا و معماری در نگاره های هزار و یک شب مصور صنیع الملک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در نقش مایه از صفحه ۷ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: چگونگی بازنمایی فضا و معماری در نگاره های هزار و یک شب مصور صنیع الملک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیبایی شناسی نگارگری
مقاله بازنمایی فضا و معماری
مقاله صنیع الملک
مقاله هزار و یک شب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاووسی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: درودگر آمنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نگارگری ایرانی در طی سالیان متمادی سیر تحول و تطور خود، به اصول زیبایی شناسانه منسجمی در زمینه بازنمایی فضا و عناصر معماری دست یافته است که در برگیرنده مواردی چون: ۱٫ نمایش نمادین و مفهومی عناصر معمارانه ۲٫ حضور کلیه مولفه های بازشناختی یک بنا در کنار یکدیگر ۳٫ نقش معماری در حکم پس زمینه نگاره ۴٫ بکارگیری نقوش و آرایه های معماری ایرانی و… ۵٫ سنت فضاسازی چندساحتی است.
بررسی نسخه مصور هزار و یک شب صنیع الملک که حجیم ترین و پرتصویرترین اثر در کتاب آرایی ایرانی و نمایانگر واپسین کوشش ها به منظور حفظ سنت نگارگری است، حاکی از تکوین اصول زیبایی شناسانه نوینی در امر بازنمایی فضا و معماری است. رویکرد اخیر، حاصل تغییر نگرش ذهنیت گرا نقاش به نگرشی عینیت گرا بوده که ثمره سفر وی به اروپا و آشنایی با دیدگاه ها و اسلوب هنری نقاشان غربی است.
اینگونه به نظر می رسد که اصول زیبایی شناسانه تصاویر هزار و یک شب مصور صنیع الملک، در زمینه بازنمایی فضا و عناصر معمارانه، با در نظر گرفتن اصول یادشده پیشین، شامل مواردی نظیر: ۱٫ نمایش عینی و واقع گرایانه معماری ۲٫ عدم نمایش کلیت ساختار معماری ۳٫ تبدیل فضای معماری به مکانی عینی ۴٫ تغییر در نوع نقوش و آرایه های معماری و ۵٫ نادیده انگاری سنت فضاسازی چند ساحتی گردیده است.
نتایج پژوهش اخیر مبتنی بر مورد پژوهی بوده که بر اساس تحلیل یکصد نگاره منتخب از میان مجموعه نگاره های هزار و یک شب مصور صنیع الملک که به امر بازنمایی فضا و عناصر معمارانه پرداخته اند، صورت پذیرفته است. روش جمع آوری اطلاعات نیز به روش کتابخانه ای، همراه با مراجعه به نمونه های موردی بوده است.