مقاله چگونگی آزار جنسی زنان در محیط کار: به کارگیری روش شناسی کیفی نظریه داده بنیاد برای بررسی احساس نا امنی زنان در محیط کار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی از صفحه ۶۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: چگونگی آزار جنسی زنان در محیط کار: به کارگیری روش شناسی کیفی نظریه داده بنیاد برای بررسی احساس نا امنی زنان در محیط کار
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احساس ناامنی
مقاله نظریه داده بنیاد
مقاله تجلی رفتاری جنسیت زده
مقاله نمای ظاهری
مقاله شگردهای مواجهه
مقاله فرسایش روانی و شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مکتوبیان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: ربانی خوراسگانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه احساس ناامنی زنان در محیط کار با استفاده از رهیافت کیفی (تفسیرگرایی اجتماعی) هدف پژوهش حاضر می باشد، در این راستا با ۲۰ نفراز زنان شاغل شهر اصفهان مصاحبه شد. روش شناسی پژوهش حاضر روش شناسی کیفی است و از تکنیک مصاحبه عمیق و نیم ساخت یافته، مشاهده، مشاهده مشارکتی و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نظریه داده بنیاد استفاده گردید. این روش شامل پنج رویه است و در آخر با استفاده از مقوله های حاصل از سه مرحله کدبندی (باز، محوری و گزینشی) به یک نظریه و یا الگوی پارادایمی دست یافته می شود. یافته های به دست آمده در قالب شرایط علی، استراتژی ها و پیامدها شامل محیط کار، سبک زندگی، شگردهای مواجهه و فرسایش روانی و شغلی است. محیط کار و سبک زندگی (تجلی رفتاری جنسیت زده و نمای ظاهری) باورها و کلیشه های جنسیتی، قدرت نامتوازن از شرایط علی مهم و اثرگذار در به وجود آوردن مساله ناامنی زنان در محیط کار می باشد.