سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فرهاد بندر چیان – مهندس صنایع

چکیده:

ترافیک، آلودگی هوا حاصل استفاده بیشاز حد وسایل موتوری در شهرها است و از اینرو برای رفع این مشکل دوچرخه شهری به عنوان یک حمل و نقل غیرموتوری که در گذشته نیز بسیار مورد استفاده قرار میگرفت بار دیگر در حال مطرحشدن به عنوان یکمد حمل و نقلی در کشورها است. در ایران که پیشینه استفاده از دوچرخه را داشته نیز میتوان از این وسیله استفاده بهینه نمود، طبق سند چشمانداز ۱۴۰۴ که به این موضوع توجه ویژهای شده است وبر اساساین سند پایه و اساس ۱۰ درصد حمل و نقل عمومی، دوچرخه خواهد بود و جهتگیری ۱۵ درصد تهیه زیرساختها، مدیریت، اجرا و طراحی حمل و نقل شهری با فرض استفاده از دوچرخه میبایستانجام شود. اگر تا ۱۰ درصد از سفرهای شهری را بتوانیم به استفاده از دوچرخه اختصاصدهیم و اگر سرانه مصرف هر نفر در روز یکلیتر باشد، میتوان روزانه ۵ میلیون لیتر و ماهانه ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین صرفهجویی کرد. از این رو در این مقاله سعی شده با طبقه بندی جمعیتی وآمارهای مرتبط یکطرح و برنامه ۱۰ ساله برای گسترش بکارگیری دوچرخه با حمایت دولت تشریح گردد ، در این طرح میزان تقاضا وعرضه دوچرخه برای کل کشور حدود ۲٫۶ میلیون دستگاه دوچرخه برآورد شده و هزینههایی که میبایست فقط برای تأمین دوچرخههای طرح توسط دولت انجام شود معادل ۳۰۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است. این طرح به مدیران و سیاستگذاران در این خصوص دیدگاههای مناسبی ارائه مینماید و با بیان وتحلیل چنین طرحهائی باعث میشود تا اثربخشی، اجرا و نهادینهنمودن دوچرخه در کشور بهتر انجام شود.