استفاده درست و ثابت از علائم نوشتاری در استنادها

استناد به صفحه را خارج از گیومه [= علامت نقل قولی ] و قبل از نقطه ی پایان جمله قرار دهید (استثناء: نقل قول های طولانی و حاشیه دار، به شکلی که در زیر آمده نوشته می شوند.) در استنادها، میان نام نویسنده و شماره ی صفحه کاما نگذارید (جونز ۱۷-۱۶، نه: جونز، ۱۷-۱۶). برای شماره ی صفحات از صی یا صی، صی استفاده نکنید.

-کاما و نقطه ی پایان جمله

-کاما و نقطه ی پایان جمله  را درون گیومه قرار دهید؛ مگر اینکه استناد به صفحه داشته باشید.

“تبلیغات نوین” بر اساس گفته ی راشل مورفی، “نه تنها ایجاد بازار می کند، بلکه ارزش و بهای هر چیز را تعیین می نماید”وی در مقابل تبلیغات محرک، این چنین عکس العمل نشان می دهد:”من با بحث – های تبلیغاتی که آرزوها را خلق نمی کنند،بلکه آنها را بیدار می کنند مخالفم” (۱۹۲).

مثال بالا نشان می دهد که (۱) چطور کاما را درون گیومه قرار دهیم، (۲) چطور نقل قولی را قطع کنیم تا صحبت گوینده را درج کنیم، (۳) چگونه از گوشه درون گیومه استفاده کنیم و (۴) چگونه نقطه را بعد از یک استناد به صفحه قرار دهیم.

:اگر در منبع اصلی چنین آمده باشد

روس ها نه لو رفتن سریع پایگاه ها و نه ساخت سریع قرنطینه ها را به وضوح پیش بینی نکرده بودند. نمایندگان سیاسی آنان در سراسر دنیا گوشه هایی از بداهه گویی هایشان را ارائه می کردند؛ گویی هیچ چیز در خصوص جای موشک ها به آنها گفته نشده و هیچ دستورالعملی هم در رابطه با بحث درباره ی آن دریافت نکرده بودند. – برگرفته از اثر آرتور ام شلزینگر پسر. یک هزار رور (نیویورک: هافتون، ۱۹۶۵) ۸۲۰٫

با استفاده از یک نمونه از روش های زیر، علائم نوشتاری را در استنادهای این منبع به کار برید (در روش MLA):

“روس ها” بر اساس گفته ی «شلزینگر»: “نه لو رفتن سریع پایگاهای موشکی] و نه ساخت سریع قرنطینه ها را به وضوح پیش بینی نکرده بودند.” ( ۸۲۰).

توجه: از کروشه برای گذاشتن توضیحات بیشتر در میان مطالب متن اصلی استفاده کنید.

«شلزینگر» یادآور می شود که “نمایندگان سیاسی آنان در سراسر دنیا گوشه هایی از

بداهه گویی هایشان را ارائه می کردند . . .” ( ۸۲۰)

«شلزینگر» متوجه شد که شکست روس ها در پیش بینی لو رفتن موشک های کوبا توسط آمریکایی ها باعث شد “نمایندگان سیاسی آنان در سراسر دنیا” با عجله بداهه گویی کنند؛ “گویی هیچ چیز راجع به جای موشک ها به آنها گفته نشده بود . . .”

در این مثال آخر، بعضی حروف تغییر داده شده اند تا با قواعد دستوری جمله ی بازسازی شده هماهنگ باشند.

– نقطه ویرگول و دونقطه

هم نقطه ویرگول و هم دونقطه، خارج از گیومه قرار می گیرند:

«زیگلر» مؤید این امر است که “خانواده گسترده در جوامع امروزی کمیاب است” هرچند وی با تأکید، بزرگترین فقدان را “عقل و حمایت روزانه ی پیران که افراد باتجربه تر خانواده هستند” معرفی می کند (۴۲).

زیگلر برای مرگ “خانواده ی گسترده” تأسف می خورد؛ که برابر است با ازدست

رفتن ” عقل و حمایت روزانه ی پیران که افراد باتجربه تر خانواده هستند” (۴۲).

«برایان ساتون اسمیت» می گوید: “بزرگترها نگران این نیستند که اسباب بازی هایی که میخرند، آموزنده است یا نه ” (۶۴)؛ با وجود این، والدین خواستار نگهداشتن فرزندانشان در یک محیط آموزنده هستند.

مثال بالا نشان می دهد که چگونه استناد به صفحه ای را بعد از نقل قول و قبل از نقطه ویرگول قرار دهید.

-علامات سؤال و علامات تعجب

هنگامی که علامت سؤال یا تعجب در پایان نقل قولی می آید، آنها را درون گیومه بگذارید. استناد به شماره ی صفحه را در ابتدای متن، دقیقاً بعد از نام منبع بیاورید به همان صورتی که در مثال زیر آمده است:

فیلسوف تامپسون (۱۶) می پرسد: “چطور باید زندگیمان را اداره کنیم؟”

مپسون (۱۶) می پرسد: “چطور باید زندگیمان را اداره کنیم،” درحالی که “از هر طرف با خصومت و عداوت ” روبرو می شویم؟

تامپسون (۱۶) با عصبانیت هر چه بیشتر به سوی اعضای اتحادیه بانگ برمی آورد:

“می توانیم زندگیمان را سر و سامان دهیم حتی اگر از هر طرف با خصومت و عداوت روبه رو شویم!”

-گوشه

هنگامی که نقل قولی در میان نقل قول دیگر آورده می شود، از گوشه استفاده کنید. اگر لازم شد در میان گوشه هم نقل قول دیگری بیاورید، دوباره از گیومه استفاده کنید: جورج لافلر (۳۲) این مطلب است که ” ضمیر ناخودآگاه، برترین اندیشه های انسانی را در بردارد و به انسان شکوه فراوان اعطا می کند را تایید می کند؛ در عین حالی معتقد است جنبه ی تاریکی هم دارد که به قول شکسپیر در مکبث، ما را می گریاند. أزین پس، ارواح خوفناک ! استهزای غیرواقعی؛ زین پس!”” همواره به خاطر داشته باشید که نقطه درون گیومه قرار می گیرد؛ مگر اینکه بخواهیم شماره صفحات را نیز ذکر کنیم: جورج لافلر که ” ضمیر ناخودآگاه، برترین اندیشه های انسانی را دربردارد و به انسان شکوه فراوان اعطا می کند را تایید میکند در عین حال معتقد است جنبه ی تاریکی هم دارد که به قول شکسپیر در مکبث، ما را می گریاند. زین پس، ارواح خوفناک ! استهزای غیر واقعی؛ زین پس” (۳۲).