ﻧﻤﺎی ﺳﺒﺰ ﺳﻨﺘﻲ

ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺳﻨﺘﻲ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻲ واﺳﻄﻪ ﺑﻪ دﻳﻮار ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎﻻورﻧﺪه ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ و ﺑﺪون ﺣﺎﺋﻞ در ﻃﻮل دﻳﻮار ﺑﺎﻻ ﻣﻲ روﻧﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺎ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت، و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺎﻻ.

 دﻳﻮارﻫﺎی ﺳﺒﺰ زﻧﺪه

دﻳﻮار ﻫﺎی زﻧﺪه، ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﭘﻴﺶ ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﺮاﻛﭽﺮ ﺳﺒﻜﻲ، ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه، و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد اﻳﺴﺘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از دﻳﻮار ه ای زﻧﺪه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻓﻀﺎﻫﺎی داﺧﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .دﻳﻮار ﻫﺎی زﻧﺪه، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه آن ، ﺟﻨﺲ ﺻﻔﺤﺎت و ﻧﻮع ﺑﻴﺮوﻧﻲ و ﻳﺎ داﺧﻠﻲ آن، ﺟﺰﻳﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧﺪ.

دﻳﻮار زﻧﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎی ﺳﺒﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﻴﺸﺘﺮی از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ آﺑﻴﺎری و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی اﻓﺰودﻧﻲ ﺑﺮای ﮔﻴﺎﻫﺎن دارد .از ﻣﺰاﻳﺎی دﻳﻮار ﻫﺎی زﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻴﺎﻫﺎن آن ﻣﻲ ﺗﻮان اﺷﺎره ﻛﺮد. ﺣﺴﻦ دﻳﮕﺮ دﻳﻮار ﻫﺎی زﻧﺪه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﭘﻴﺶ ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﻮﺷﺸﻲ آن اﻳﻦ اﺳﺖ، ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲ رﺳﻨﺪ.

دﻳﻮار زﻧﺪه ی ﻓﻌﺎل

دﻳﻮار زﻧﺪه ی ﻓﻌﺎل، ﻳﻜﻲ از ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﻮاع دﻳﻮارﻫﺎی ﺳﺒﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ و ادﻏﺎم در ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ / ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ وﺗﻬﻮﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻮای ﻓﻀﺎ ﻫﺎی داﺧﻠﻲ را ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺮارﺗﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ . در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، از ﻫﻮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﻮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ؛ ﺷﺎخ وﺑﺮگ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮﻧﻮﻛﺴﻴﺪ و دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ را ﺟﺬب ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ، ﻣﻮﺟﻮدات ذره ﺑﻴﻨﻲ رﻳﺸﻪ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ و ذرات ﻣﻌﻠﻖ درﻫﻮا را ﻣﻴﺰداﻳﻨﺪ، و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﻮای ﺗﺎزه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﻫﻮاﻛﺶ درون ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه وﺳﭙﺲ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺨﺶ ﻣﻴﺸﻮد .در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻦ دو ﻻﻳﻪ ﻣﻨﺴﻮج ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻴﺪروﭘﻮﻧﻴﻚ ﺑﻮده و ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آب ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.