مقاله چینه نگاری زیستی و بوم شناسی دیرینه نهشته های میوسن پیشین در برش جفریز (جنوب غرب کرمان) بر اساس روزن داران کف زی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در رخساره های رسوبی از صفحه ۱۸۵ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: چینه نگاری زیستی و بوم شناسی دیرینه نهشته های میوسن پیشین در برش جفریز (جنوب غرب کرمان) بر اساس روزن داران کف زی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیست چینه نگاری
مقاله بوم شناسی دیرینه
مقاله میوسن پیشین
مقاله روزن داران کف زی
مقاله جفریز
مقاله کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترک زاده ماهانی ایمان
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعات چینه نگاری زیستی و بوم شناسی دیرینه نهشته های میوسن پیشین، یک برش در جنوب غرب کرمان به نام جفریز انتخاب و از آن نمونه برداری به عمل آمد. برش مورد مطالعه با ۶۷ متر ضخامت شامل سنگ آهک نازک تا ضخیم لایه و مارن بوده که با ناپیوستگی آذرین پی بر روی سنگهای آذرین رسوبی ائوسن قرار گرفته و با ناپیوستگی هم شیب توسط آبرفتهای عهد حاضر پوشیده شده است. از نهشته های مورد مطالعه ۴۰ نمونه برداشت و پس از مطالعه، ۲۲ جنس و گونه روزن دار کف زی شناسایی شد. به علت عدم معرفی یک بایوزون رسمی برای سازند قم و شباهت مجموعه روزن داران کف زی سازند قم با سازند آسماری، جهت تعیین سن نهشته های میوسن پیشین (نهشته های معادل با سازند قم) از بایوزوناسیونWynd   (1965)و(۲۰۰۹) Laursen et al.  که برای سازند آسماری ارائه شده، استفاده گردید. بر این اساس دو بایوزون تجمعی با عنوان Austrotrillina howchini-Peneroplis thomasi Assemblage zone و Elphidium sp.-Miogypsina sp. Assemblage zone مورد شناسایی قرار گرفت. با توجه به روزن داران شناسایی شده در برش مورد نظر، سن نهشته های برش جفریز، میوسن پیشین (آشکوب آکیتانین) در نظر گرفته شد. با توجه به مطالعات بوم شناسی دیرینه مشخص گردید که توالی میوسن پیشین (آکیتانین) در این برش، از نظر عوامل اکولوژیکی مانند اکسیژن، نور و مواد غذایی مطلوب بوده و شرایط آب و هوایی گرم بر محیط حاکم بوده است.