مقاله چیستی محبت متقابل خداوند و انسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اخلاق از صفحه ۱۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: چیستی محبت متقابل خداوند و انسان
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خداوند
مقاله انسان
مقاله قرآن کریم
مقاله عشق
مقاله محبت و دوستی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرنژاد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محبت که می توان وجود آن را امری وجدانی دانست، برگرفته از شناخت و فرع بر آن است. مادامی که شناخت نباشد، محبتی نیز متصور نیست. به یقین محبت به خدای تعالی و دوستی خداوند با انسان که ارزشمندترین و متعالی ترین نوع از محبت است، بر همین اصل مبتنی است. جایگاه این دوستی تا بدانجاست که غایت کمال بنده تلقی می شود. در پژوهش پیش رو به معنای محبت، واکاوی حقیقت حب و بغض خداوند به بندگان خود، محبت در قرآن و اقسام و اسباب آن، نشانه های محبت انسان به خداوند متعال و موانع این محبت توجه شده است. روش این پژوهش، روشی تحلیلی توصیفی است و با استفاده از ابزار کتابخانه ای انجام شده است.