سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر پورفرزاد – دانشجوی دکتری
مریم اثنی عشری –
محمدحسین حدادخداپرست –

چکیده:

نان قوت اصلی مردم در سالهای متمادی بودها ست و طی این مدت تحقیقات زیادی برروی روشهای علمی و تجربی انجام شدهاست اما آیا واقعا این تحقیقات سودی برای ما داشته است و یا نیاز به تحقیق بیشتر می باشد این مقاله بعضی از نیازهای کلیدی مصرف کننده را در کیفیت نان شناسایی می کند و اطلاعات مفیدی را که می توان به نانواها منتقل کرد و نیاز مصرف کننده را فراهم کند تعیین می کند همچنین فشارهای خارجی مثل قانونهای مصوب ارتباط بین علم تکنولوژی تولید تجاری و مصرف کننده به عنوان مثال استفاده ازمخلو ط کنهای فشار خلا درانگلستان بررسیمی شود بخشی ازا ین تحقیقات که برروی نان در طی ۱۰ سال اخیر انجام شده است مرور شده است و رابطه بین صنعت و نیاز مصرف کننده مورد بحث قرار میگیرد.