سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
محمد رحمانی قصبه – دکتری تخصصی معماری

چکیده:

آدمی درگستره تاریخ پیدایش خویش براینکره خاکی همواره به دنبال لمس فضای ابدیت درمحیط زندگی خود بودهاست درواقع هنردینی سعی دارد تا بین فضای بیکران ذهن انسان و عالم محسوسات پلی به پهنای ابدیت و استوار بردو عامل احساس و منطق بسازد دراین میان نمادها نقش کاتالیزوری درفرایند شکل گیری این جهان بینی و بینش سترگ برعهده داشته اند شناخت وا رزیابی معنای مستتر درتشکیلات فضایی ونمادین جامعه ی انسانی مبتنی برالگوریتمی متعادل و پیچیده خواهد بود که تاثیرات بسزایی را برثبت و استمرار کهن الگوهای ذهنی بشر می گذارد این نوشتار سعی دارد با بررسی اجمالی فضاهای فرهنگ یحاکم برجامعه ی دینی و تطابق آن با شکل گیری مفاهیم نمادین منبعث شده از آن روند پیدایش و تدوین الگوهای موثر دراین مقولات را مورد تدقیق قراردهد.