سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا شهبازی – کارشناس ارشد مهندسی حفاری شرکت ملی حفاری ایران

چکیده:

درحالی با نامگذاری سال ۱۳۹۰ به عنوان سالجهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری- در واقع این سال شروع جهاد اقتصادی بود- و ادامه این روند در نامگذاری سال ۱۳۹۱ بنامتولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی روحتازه ای در کالبد اقتصاد کشور دمیده شد که باید قبل از هرچیز زیرساخت های اجرای هرچه بهتر این جهش اقتصادی به در هر کشور از زیرساخت های اساسی برنام ه های زیربنایی اقتصاد به شمار « انرژی » پیش رود. با توجه به اینکه مقولهدر کشور، مهم ترین « مدیریت انرژی » م یرود و با توجه به عادت نادرست مردم کشور در مصرف انرژی، شاید بتوان گفت فعالیت در سال جهاد اقتصادی نامیده می شود. اهمیت این مدیریت انرژی و فعالیتهای تولیدی خصوصا در صنعت نفت زمانی بارزتر می گردد که در اقدامی بی سابقه مقام معظم رهبری در ابتدا و انتهای سال ۱۳۹۰ از مجموعه توانمندیهایوزارت نفت بازدید به عمل می آورند. از طرفی یکی از اصول رسیدن به اقتصادی پایدار ، جهادی عظیم در بخش های مدیریتی همچون اقتصادی، تجاری، علمی و بویژه انرژی و الگوی مصرف می باشد.در این مقاله سعی شده است با اشارهبه چشم انداز صنعت نفت و گاز ایران در افق ۱۴۰۴ و همچنین اهم وظایف وزارت نفت برای اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی بر ذخایر، برخی از چالشهای پیش رو جهت رسیدن به چشم انداز صنعت نفت و گاز ایران در افق ۱۴۰۴ را ذکر کرده و به نکات ضعف و قدرت و به عبارتی بایدها و نبایدهای نظام مدیریتی کشور در این چشم انداز اشاره گردد