سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس توزیع برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین نیک پور – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
آزاده کرمانی راد – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

چکیده:

بهبودفضای کسب وکار،توسعه خصوصی سازی و گسترش مشارکت و ارتقاء توانمندی بخشهای خصوصی، ایجادانگیزه واطمینان برای سرمایه گذاری بخشهای خصوصی، تسهیل درسرمایه گذاری بخش های خصوصی از جملهراهبردهای وزارت نیرو درحوزه برق وانرژی وخصوصی سازی می باشد.ازطرفی موضوع انشعابات غیر مجاز مساله ای استپیچیده با ابعاد گوناگون که چند دهه صنعت برق کشور را آزار داده و مغایر با یکی دیگراز راهبردهای وزارت نیرو درحوزه برقوانرژی (کاهش تلفات درشبکه های برق درجهت نیل به سطح بهینه) است. دراین مقاله بااستفاده از توانائی های بخشخصوصی و همچنین اطلاعات موجود در نرم افزارهای بیلینگ ومختصات و مشخصات شبکه و مشترکین برداشت شده در نرمافزار GIS به چگونگی نحوه شناسائی فیدرها و مناطق آلوده تر به انشعابات غیرمجاز و همچنین چگونگی نحوه الویت بندیحذف این انشعابات درمناطقی که تلفات انرژی بیشتر است می پردازد.