سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا سعیدی نژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

امروزه برقراری حاکمیت قانون و حقوق شهروندی مطمئنا مهمترین پیشنیازدستیابی جوامع مختلف به عدالت و فرصت های برابر شهروندی است وضعیتی که تنها از راه نهادینه شدن دولت های پاسخگو و توسعه اقتصادی پایدار و احترام به حقوق بنیادین بشر امکان پذیر است شریفی طراز کوهی ۱۳۷۷؛ ۱۸و۱۹ بدون حاکمیت حقوق شهروندی فساد گسترش خواهد یافت افراد قربانی خشونت های مدنی خواهند شد هزینههای سرمایه گذاریبخاطر سلب مالکیت و مصادره قوانین خواهد یافت افراد تسهیلات درمانی مناسب نخواهند داشت حقوق زنان نقضخواهد شد و … حقوق شهروندی نه تنها اساس و بنیان سلامت عمومی جامعه حافظ مشارکت مدنی سرزندگی و بالندگی مردم و تضمین امنیت وراه نجارت بشر ازفقر و محرومیت است بلکه حتی استحکام هویت ملی پایدار یک جامعه نیز درگروه نهادینه شدن مفهوم شهروندی است نظری ۱۳۸۸و۱۲ اینکه امروزه دردنیا دولت های مختلف تاچه میزان تحت حاکمیت قانون خود را موظف به پاسخگویی میدانند؟ و تاچه مقدار نهادهای قانونی زیرمجموعه دولت ها حقوق بنیادی شهروندی را به پایداری می نمایند؟ موضوعات مورد توجه این مقاله می باشد.