سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اعظم برجی – کارشناس ارشدجغرافیا

چکیده:

چرای خارج از ظرفیت و بیش ا زحد دامها بوته کنی به منظور تامین سوخت و … ازجمله دلایلتخریب و نابودی پوشش گیاهی درمناطق بیابانی به ویژه منطقه مورد پژوهش است ازجمله پیامدهای سو این قضیه زوال تنوع زیستی نشست زمین تخریب خاک بطور مستقیم و مختص درمنطقه مورد پژوهش و نیز تغییر اقلیم و کاهش بارش بطور غیرمستقیم است متاسفانه بشر بادخالت های بی رویه و با هجمه برطبیعت شرایط زیستی بسیاری از ارگانیزم ها را تغییر داده است و ضایعاتی فراتر از توان پذیرش طبیعت بخصوص براکوسیستم های شکننده بیابانی تحمیل کرده است نگارنده دراین پژوهش سعی برآن دارد که با تکیه برمطالعات میدانی و کتابخانه ای و نظر کارشناسان مربوطه اکولوژی مناطق بیابانی شهرستان نیشابور را درسه مقطع زمانی مورد مقایسه و درنهایت جشم انداز آینده اکولوژی این مناطق را مورد ارزیابی قرار دهد.