سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا برهانی – کارشناسان ارشد مرکز تحقیقات اقلیمی و هواشناسی کاربردی خراسان جنوبی
محمدرضا طحان –
سعیده کوزه گران –
علی بهدانی –

چکیده:

انار به سبب سازگاری با آب و هوای خشک و نیمه خشک یکی از محصولات استراتژیک استان خراسان جنوبی و بویژه شهرستان فردوس بشمار میآید. تغییرات پارامترهای اقلیمی و تاثیر آن بر عملکرد این محصول همواره یکی از دغدغ هها و خواست ههای اصلی دست اندرکاران بخش کشاورزی بوده است. در این تحقیق با تحلیل و مقایسه پارامترهای اقلیمی در دو دوره ۲۱ ساله گذشته ( ۲۰۱۰ -۱۹۹۰ ) و ۱۰ سال آینده ( ۲۰۲۱-۲۰۱۲با استفاده از برونداد مدل آماریLARS-WG به بررسی تغییرات و تاثیر پارامترهای مهم اقلیمی بر عملکرد محصول انار در شهرستان فردوس خواهیم پرداخت. بر اساس نتایج بدست آمده از خروجی های این مدل، میانگین حداقل دمای شهرستان فردوس در دوره ۲۰۲۱-۲۰۱۰نسبت به دوره گذشته افزایش مییابد . همچنین تعداد روزهای یخبندان و یخبندان شدید (دمای کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد زیر صفر) و نیز تعداد روزهای داغ و شدت خشکسال یها در دوره آتی کاهش خواهد یافت. از آنجایی که زمستانهای بسیار سرد میتواند تاثیر مستقیمی بر کیفیت و میزان تولید محصول انار داشته و از طرفی گرمای زیاد در تابستان وتابش زیاد خورشیدی باعث آفتاب سوختگی و افت کیفیت محصول خواهد شد، تغییرات اقلیمی دهه آینده چشم انداز مثبتی را از عملکرد محصول انار در این شهرستان نشان میدهد