سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد مشیدی – کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه های دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پریسا زارعی – کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حدیث زارعی – کارشناس مهندسی شیمی، دانشگاه اراک

چکیده:

امروزه یکی از بدیهیترین نیازهای جوامع برای ادامه حیات، انرژی است که از طرق مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. نوع و نحوه این انتخاب در بازدهی فرایند تولید انرژی و چالشهای آن بسیار موثر است. در گذشته انرژیهای فسیلی تنها انتخاب جوامع برای مصارف خود بوده است. لیکن امروزه انرژیهای تجدیدپذیر و پاک توانسته است جایگزینی مناسب برای این امر معرفی گردد. یکی از این منابع انرژی باد است که در قالب مزارع بادی در خشکی و دریا مورد استفاده قرار گرفته است. ایران نیز با وسعت پهناور در خشکی و پتانسیل بسیار خوب در زمینه انرژی باد و دو پهنه عظیم آبی در شمال و جنوب، میتواند بیشترین بهره را از این انرژی داشته باشد. در این مقاله با بررسی پیشینه مطالعاتی بهرهگیری از انرژی باد، به وضعیت کشورهای مطرح در این زمینه پرداخته و با نگاهی به عملکرد ایران، بهینهترین روش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.