سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یوسف بهرامی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری – دانشگاه پیام نور استان گیلا
سید علی حسینی – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری – دانشگاه پیام نور استان گیلا
مصطفی قدمی – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری – دانشگاه مازندران

چکیده:

مصرف بالای انرژ یهای تجدی دناپذیر، بحرا نهای اکولوژیکی و آلودگی های زیس تمحیطی ، مباحث استراتژیکی هستند که در یک ده هی گذشته توجهات بسیار زیادی را به خود معطوف داشته اند. کارخانه های عظیم اتومبی لسازی با مصرف بی رویه منابع تجدید ناپذیر و همچنین استفاده روز افزون و غیر اصولی از خودروی شخصی، شواهدی هستند دال بر این مدعا که اکثر این معضلات اکولوژیکی و زیست محیطی تحت تأثیر صنعت حم لونقل و اتومبیل قرار دارند که جهان را با مشکلات عدید هی زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی مواجه کرده است.این مقاله که حاصل یک مطالعه توصیفی است، سعی دارد از طریق مرور مفاهیم و پژوه شهای انجام گرفته در این حوزه به بررسی مؤلفه های موجود در ساختار فضایی شهر که باعث تغییر شیوه حم ل ونقل و مدیریت بهینه انرژی می شوند، بپردازد. این مطالعه پس از واکاوی شواهد اذعان دارد که مفاهیمی همچون فشرده کردن بافت و فرم شهری و اعمال سیاست کاربری اراضی مختلط و در نتیجه کاهش مساف تها، رفتارها را تغییر داده و شهروندان را به سوی استفاده از سایر شیو ههای حم ل ونقل (حم ل ونقل عمومی، دوچرخه سواری و پیاد هروی) ترغیب خواهند نمود و بدین ترتیب گام مهمی در نگهداشت و مدیریت بهینه انرژی برداشته خواهد شد.