سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زهره معتمدی نیا – دانش آموخته ترویج و آموزش کشاورزی
عبدالحمید پاپ زن – دانشیار دانشگاه رازی
حسین مهدی زاده – استادیاردانشگاه ایلام
هوشنگ ناصری راد – دستیارعلمی دانشگاه پیام نورایلام

چکیده:

هدف این پژوهش تعیین چشمانداز بکارگیری ICTجهت آموزش زیست محیطی به مالکان و مدیرانSME هایکشاورزی بود. به منظور دستیابی به آن یک تحلیل SWOTانجام گرفت. اطلاعات مطالعه از اجرای ۴ گروه کانونی درادارات محیط زیست و منابع طبیعی و ادارهی مخابرات شهرستان ایلام بدست آمد. مطابق نتایج مشخص گردید که نقاط ضعف کاربردICT در آموزشهای زیست محیطی در مقایسه با نقاط قوت آن بسیار بیشتر بوده، به نحوی که عدم باور به آموزش، آموزش زیست محیطی و آموزش الکترونیکی از جملهی آنها بود و اگر چه نبود یک عزم جدی در نظام اداری کشور برای آموزش به مالکان و مدیرانSMEهای کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین تهدیدها مطرح بود، اما به دلیل پوشش گسترده و امکان آموزش همگانی از طریقICT که از مهمترین فرصتهای کاربرد این فناوری است، نمیتوان به سادگی از تأمل در خصوص بکارگیری آن در آموزشهای زیست محیطی صرفنظر نمود.