نوشتن کارت های نکته برداری

نکته برداری، فقط یک اقدام ابتدایی و اولیه نیست بلکه قلب تحقیق به شمار می رود. در فصل ۴ توضیح داده شد که وظیفه شما، نه تنها پیدا کردن منابع مرتبط، بلکه تعیین گزینش های مناسبی از نکته برداری ها است. نکته برداری فرایند متفکرانه و دقیقی است که اگر آن را با کیفیت عالی انجام دهید، دیگر نیازی به نوشتن دوباره مقاله ندارید. شما نمی توانید هر چیزی را نقل قول کنید، بلکه تنها ۱ تا۱۵ درصد مقاله ی شما باید از نقل قول های منابع ثانویه باشد، بنابراین، برای نکته برداری به شیوه های زیر توجه کنید.

– نکته ی حاوی نقل قول برای سهیم کردن خواننده، با کلمات معتبر و سبک و روش برجسته ی منبع نوشته می شود.

– نکته ی حاوی مطب خلاصه شده، برای مرور سریع داده های حقیقی که ارزشهای جنبی (حاشیه ای) دارند نوشته می شود. در صورت نیاز، شما می توانید زمانی که لازم باشد به مرجع، رجوع کنید.

– نکته حاوی چکیده ی مطلب نوشته می شود تا ایده های یک نویسنده را در یک فرم تحقیقاتی مطرح کنید. این نوع نکته، حاوی طرح خلاصه شده ای است که برای توصیف و توضیح کوتاه کل یک داستان، رمان و یا یک نکته مرور شده، چکیده کتاب و حاشیه نویسی برای مدخل کتاب شناسی به کار می رود.

– نکته ی حاوی یک مطلب تفسیری، استفاده می شود تا اطلاعات علمی دانشمند خاصی را به زبان خودتان بیان کنید. در واقع، شما به تفسیر مطالب منبع می پردازید تا گفته های مؤلف را دوباره بیان کنید.

– نکته ی حاوی مطالب شخصی، برای بیان نظریه های شخصی شماست. بنابراین، متنی با مفاهیم اختصاصی دارید نه صرفاً مجموعه ای از دیدگاه های قرض گرفته شده.