سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اشرف جعفری – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و مراکز تحقیقات کشا
حسین باقری – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و مراکز تحقیقات کشا
نجاتعلی سالار – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و مراکز تحقیقات کشا
موسی رنجبر – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و مراکز تحقیقات کشا

چکیده:

به منوور حفظ منابع ژنتیکی با ارزش گیاها دارویی در مناطق استپی و نیمه بیابانی کشرور طررح جمرع آوری بذر ذخایر به مدت ۱ توسط موسسه تحقیقات جنگل ها به صورت ملی در استا های اصرفها بوشرهر فارس هرمزگان سیستا ن بلوچستا ن یزد کرما سمنان مرکزی و قرم بره اجررا در آمرد. پرس ا ز مشرش نمود گونه های اولویت دار و عملیات صحرایی با زما بندی عزیمت به مناطق انجام شد. پس از جمرع آوری بذر اطلاعات در فرم هایی شامل: نام و کرد محرل نرام جنس گونه و خانواده و نقطه جغرافیرایی و برخری استفاده های گیاه ثأت شد. و پس از انجام آزمایشات تکنولوژی بذر شامل خال سازی خشک کررد تعیرین وز هزار دانه و درصد جوانه زنی در سردخانه ۹۳ نگهداری شدند. در نتیجه اجرای این طرح در استان قم ۲۴۵ نمونه جمع آوری شد که بیشترین تعداد نمونه به ترتیب متعلق به جنس های Hypericum 31 نمونه جنس Tanacetum 29نمونه جنس Marrubium 24نمونه جنس Thymus نمونه۱۸ جنس Achillea نمونه ۱۶ جنس Prangus نمونه ۱۶ بود. در اسرتا اصرفها ۲۸۹ نمونه جمع آوری شد. گونه های گل راعی دیهیمی Hypericum scabrum کلوس Kellusia odorotosima کما Ferula ovina حائز بیشترین تعداد نمونه بذر بودند. در استان بوشهر ۱۸۳ نمونه جمع آوری گردید جنس های Plantago، Salvia Haplophylum Teucrium فراوانی بیشتری داشتند. در استا سمنان ۶۶۵ نمونه بذر از میان ۲۵ گونه جمع آوری شدند. بیشترین تعداد نمونه مربوط به جنس هرای قدومه Alyssum خاکشیر Descurainia پونه سا Nepeta فراسیون Marrubium بارهنگ Plantago بود. در استان مرکزی تعداد ۴۸۴ نمونه جمع آوری و شناسایی گردید بیشترین تعداد نمونه مربوط به خوشاریزه گندنای کوهی بذرالأنج Hyocsyamus توت روباه Sangiosorba شریین بیان Glycerhyza ورث Resada یونجه زرد Mellilotus گلرنگ Carthamus و صابونک Vaccaria بود. و در نهایت از استان تهران ۳۵۰ نمونه بذری از تیره های Papilonaceae 43 نمونه Compositeae 40 نمونه Labiateae نمونه۳۰ Umbeliferae 27 نمونه Crocifereae نمونه ۲۰ که جمع آوری شد. در این تحقیق محدودیت ها و چالشهایی از قأیل کاهک زاد آوری طأیعی گونه های دارویی در اثر بهره برداری بی رویه تأدیل اراضی منابع طأیعی به دیمزارهای کم بازده مشکلات برداشت بذر گیا هان داروئی و مشکلات مربوط به احیاء تکییر و شناسایی اکسشن بعنوا چالک های جمع آوری و حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاها مورد بررسی قرار می گیرند.