سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه آهنی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ومنطقه ای، دانشگاه بین الملل
فاطمه زارعی کرگ آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزو
سپیده احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزو

چکیده:

در طول سال های گذشته سازمان های بین المللی خصوصا بانک جهانی طرح هایی جهت بهبود وضعیت سکونتگاه های غیررسمی در کشورهای جهان سوم به مورد اجرا گذاشته که درنهایت در دهه ۰۸۹۱ منجر به راهبرد توانمند سازی و مشارکتمردمی گردید. این مقاله چالش های موجود در توانمند سازی سکونت گاه های غیر رسمی در ۳ شهر سنندج،تبریزورشت را مشخص نموده و راهکار لازم جهت موفقیت طرح های توانمند سازی را بیان می نماید. این پژوهش یک تحقیق علمی-کاربردی است. روش های گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی می باشد نتایج این تحقیق نشان می دهد که عدم وجود معیارهای لازم جهت بررسی سکونت گاه های غیر رسمی به منظور تطبیق این سکونت گاه ها با معیارهای تعیین شده جهت انتخاب سکونت گاه های غیر رسمی با اولویت توانمند سازی، توجه به توانمند سازی کالبدیبیش از سایر زمینه ها، فقدان یک سازمان مستقل برای اجرای این طرح ها و وجود چالش های اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی، حقوقی، فنی و کالبدی در رابطه با این سکونت گاه ها از مهم ترین مشکلات و تنگناهای طرح های توانمند سازیبوده که درصورت عدم توجه به این چالشها و تنگناها، عدم موفقیت این طرح ها بیشتر نمایان خواهد شد