سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه حسینی – دانشجویان کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
آزاده بخشی –
محمد چیذری – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه مقوله کار آفرینی از سوی بسیاری از کشورها و ممالک جهان به عنوان یکی از مقولات مهم و تحول آفرین آغاز هزاره سوم مورد توجه واقع گردیده است. دست یابی به آرمان های توسعه پایدار کشور که جایگاه شایسته ای در اقتصاد جهانی کشور فراهم می کند تنها از طریق اجرای راهبرد توسعه کارآفرینی امکان پذیر می باشد. در این راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه کارآفرینی در ایجاد فرصتهای جدید کسب و کار از دیدگاه کارشناسان ستادی وزارت کشاورزی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان ستادی وزرات جهاد کشاورزی تشکیل دادند)۱۰۰ .(N=برای تعیین حجم نمونه از جدول Krejcie and Morgan (1970) استفاده شد (۸۰ .(n= برای انتخاب افراد نمونه روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی در دستور کار قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه که پایابی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید، استفاده شد مقدار کرونباخ آلفا برای بخش های مختلف ابزار تحقیق ۸۳/۰ بدست آمد و داده های گرد آوری شده با استفاده از نرم افزارSPSS Version 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که متغیر عدم جدیت در آموزش کارآفرینی در آموزشگاهها و مراکز آموزشی علوم کشاورزی در زمینه توسعه کارآفرینی مهمترین چالش اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی می باشد و متغیر عدم وجود قوانین مدون در حمایت از کارآفرینان در توسعه فرصتهای جدید کسب و کار مهمترین چالش قانونی می باشد. در این تحقیق، بر اساس نتایج بدست آمده مهمترین چالش فنی و تخصصی توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی کمبود نیروهای تخصصی شناخته شد در رابطه با راهکارهای آموزشی توسعه کارآفرینی در ایجاد فرصتهای جدید کسب و کار کشاورزی از دیدگاه کارشناسان مهمترین راهکار اعطای بودجه مناسب جهت انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا بود.