سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صمد حضرتی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد و دادستان دادسرای عمومی

چکیده:

در اجرای ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (۱) بمنظور کاهش مراجعات مردم بهمحاکم دادگستری و در جهت اعتلا و توسعه مشارکت های مردمی شوراهای حل اختلاف تشکیل میگردد و بر اساس آئین نامه تصویبی نحوه تشکیل و صلاحیت و رسید گی آن تبیین می شود متعاقب آن در تاریخ ۱۳۸۷/۴/۱۸ قانون شوراها ی حل اختلاف بصورت آزمایشی در کمیسیون قضائی وحقوقی مجلس تصویب ودر روزنامه رسمی شماره ۱۸۴۹۵ مورخ ۱۳۸۷/۶/۷ منتشر شد و آئین نامه (۲) آن هم در مورخه ۱۳۸۸/۱/۱۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است. بدین جهت در این نگارش سعی بر آن شده جهات اصولی شوراهای حل اختلاف در قانون و آئین نامه که یکی از سیاست گذاریهای قانون گذار محترم در بخش قضایی کشور است مورد بررسی قرار گیرد تا محرز گردد طی مراحل تشکیل شوراهای حل اختلاف از نظر قانونگذار در مرحله اجرا ی آئین نامه وتصویب قانون آزمایشی چه نقاط ضعف و احیاناً قوتی وجود داشته وباتصویب قانون شوراهای حل اختلاف چه اثر یا اثرات منفی یامثبت بر روند هدف وماهیت وصلاحیت وترکیب اعضاء ایجاد گردیده است.